Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

Creator:

Lisowski, Piotr

ORCID:

0000-0002-8154-3167

Subject and Keywords:

demokratyczne państwo prawne   standardy stawiane podstawom decyzji administracyjnych   wymagania obowiązujące przy formułowaniu podstaw do ingerencji w działalność komunalną

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Organizacja i funkcjonowanie demokratycznego państwa prawnego zasadza się na systemie zasad i instytucji prawnych. Warunkiem sine qua non realizacji założeń tego rodzaju konceptu i stawianych przed nim celów jest spójność (unifikacja) porządku prawnego. Punkt wyjścia do osiągnięcia takiego stanu stanowi zaś systemowe podejście do prawa pozytywnego. Przedmiotem analizy uczyniono przepisy ustawy o pomocy społecznej niespełniające tego rodzaju wymagań. W tym kontekście wskazano na kluczowe zagrożenia wywołane tego rodzaju deficytem (w szczególności dotyczą one niespełniania wymogów stawianych podstawom prawnym odnośnie do decyzji administracyjnych i przepisom przewidującym ingerowanie w działalność komunalną). Finalnie zaproponowano zmiany sanujące wykazane uchybienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.8

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 139-148

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii