Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty

Creator:

Kosiński, Eryk

ORCID:

0000-0002-2899-5228

Subject and Keywords:

ochrona zdrowia   podmiot leczniczy   działalność lecznicza   działalność gospodarcza   przedsiębiorca   nieprzedsiębiorca   konkurencja

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Sektor ochrony zdrowia cechuje się dużą różnorodnością po stronie pacjentów, usług (świadczeń) wykonywanych przez podmioty lecznicze i inne jednostki oraz po stronie podmiotów świadczących usługi. Znaczenie sektora ochrony zdrowia dla współczesnego demokratycznego państwa jest oczywiste. Trafna regulacja prawna i organizacja strukturalna systemu ochrony zdrowia stanowi jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją współczesne państwa. Istotna w omawianym zakresie jest konstytucyjna gwarancja prawa do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń zdrowotnych (prawo do opieki zdrowotnej czy „prawo do zdrowia”). W Polsce wymienione prawo gwarantuje art. 68 ust. 1–5 Konstytucji RP. W polskim systemie prawnym występuje dużo form organizacyjno-prawnych podejmowania i wykonywania działalności leczniczej. Jednostki te można zasadniczo podzielić na przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców. Podział taki wprowadza ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Do przedsiębiorców zalicza się podmioty lecznicze funkcjonujące w wszelkich formach dopuszczalnych przez polskie prawo oraz instytuty badawcze, fundacje, towarzyszenia, jednostki organizacyjne stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów regulujących stosunek państwa do kościołów różnych wyznań. Do przedsiębiorców zaliczyć należy formy prowadzenia praktyki zawodowej przez lekarzy oraz pielęgniarki. Z kolei nieprzedsiębiorcy to samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe oraz jednostki wojskowe. Jednym z istotnych zagadnień w sferze ochrony zdrowia jest zjawisko konfliktu interesów lekarzy zatrudnionych w publicznych podmiotach leczniczych, którzy są jednocześnie zatrudnieni w prywatnych podmiotach leczniczych, są właścicielami prywatnych podmiotów leczniczych czy też prowadzą prywatną praktykę zawodową. Konflikt taki winien zostać prawnie uniemożliwiony bądź zakazem konkurencji w umowach zawieranych z lekarzami przez publiczne podmioty lecznicze, bądź generalnym zakazem ustawowym łączenia etatów i innego zaangażowania lekarzy w prywatnych podmiotach leczniczych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 121-138

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm