Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fakty oraz ich ocena jako przedmiot materialnoprawnych domniemań w procesie karnym

Alternative title:

Facts and their assessment as the subject of the substantive presumption in the criminal trial

Creator:

Giezek, Jacek

ORCID:

0000-0002-0907-5346

Subject and Keywords:

domniemanie materialnoprawne   proces karny   ocena faktów   domniemanie niewinności

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Zasadniczy problem opracowania wyrazić można by w dwóch sekwencyjnie stawianych pytaniach, a mianowicie — czy przedmiotem materialnoprawnego domniemania mogą być nie tylko fakty, lecz także formułowane na ich podstawie oceny, oraz — czy w wypadku ograniczenia istoty domniemań wyłącznie do sfery faktów dałoby się nimi objąć te elementy dogmatycznej struktury przestępstwa, których wystąpienie wymaga przede wszystkim dokonania wielu opierających się na kryteriach normatywnych ocen. O ile nie ma raczej wątpliwości co do tego, że domniemywać można fakt wynikający z innego odpowiednio udowodnionego faktu, o tyle trudno wyobrazić sobie sytuację, w której rekonstruujący rzeczywistość podmiot czyniłby przedmiotem domniemania, a więc jedynie „domyślał się” , że jej elementy wartościuje. Musiałoby to wszak oznaczać, że — dokonawszy rekonstrukcji obrazu rzeczywistości, a więc stwierdziwszy, że zaszło zachowanie oznaczające realizację znamion czynu zabronionego — sąd musi posłużyć się jakimś domniemaniem, aby ocenić, czy realizacja tychże znamion była społecznie szkodliwa, bezprawna oraz zawiniona. Mająca konstytucyjne zakotwiczenie zasada domniemania niewinności, zgodnie z którą oskarżonego uważać należy za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem, nie uprawnia bynajmniej do stwierdzenia, że wyłaniająca się z sukcesywnie gromadzonego w procesie karnym materiału dowodowego ocena wskazuje na niewinność, lecz oznacza jedynie, że przed prawomocnym zakończeniem postępowania nie ma — formalnie rzecz biorąc — właściwie zweryfikowanych podstaw faktycznych i prawnych do stwierdzenia winy oraz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Mówiąc inaczej — zakładana w procesie karnym (aż do jego prawomocnego zakończenia) niewinność oskarżonego nie wynika z żadnego wskazującego na nią faktu (nie jest elementem opierającej się na doświadczeniu kauzalnym lub danych statystycznych implikacji), lecz stanowi określenie statusu, jaki nadajemy oskarżonemu do czasu, gdy jego sprawa zakończy się modyfikującym tenże status prawomocnym wyrokiem skazującym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 77-94

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm