Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontrowersje wokół wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a zgodność tego przepisu z Konstytucją RP

Creator:

Zieliński, Maciej Jakub

ORCID:

0000-0003-2250-6582

Subject and Keywords:

pracodawca   ubezpieczenie społeczne   wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy

Abstract:

Artykuł poświęcony jest kontrowersjom wokół wykładni wyrażenia „wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy” w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w kontekście zgodności tego przepisu z Konstytucją RP. Autor poddaje krytyce sposób wykładni tego zwrotu, oparty wyłącznie na abstrakcyjnie sformułowanych tezach poszczególnych rozstrzygnięć sądowych, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego, które oderwane od konkretnych stanów faktycznych mogą prowadzić do rozszerzającej i nieuzasadnionej interpretacji tego przepisu. Wyrażenie „wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy” należy rozumieć przez pryzmat relacji zachodzącej w typowym stosunku pracy. W konfiguracji trójpodmiotowej, gdy mamy do czynienia ze świadczeniem usługi na rzecz pracodawcy, a rolą podmiotu trzeciego jest w istocie pośrednictwo pracy (co zbliżałoby przedmiot jego działalności do agencji pracy tymczasowej), skutkuje to uznaniem, że w ramach umowy-zlecenia świadczona jest praca na rzecz pracodawcy. Zupełnie inaczej przedstawia się natomiast sytuacja, gdy podmiot trzeci zobowiązany jest do dostarczania pracodawcy określonego produktu, który wytwarza w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Wówczas kluczowe jest ustalenie, czy ponosi on ryzyko organizacyjne, techniczne, produkcyjne, a także osobowe za produkt przez siebie wytwarzany. Rozważania prowadzą ponadto do wniosku, że utrwalone w orzecznictwie rozumienie omawianego przepisu pozostaje w sprzeczności z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Z kolei sam art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przynajmniej w zakresie, w jakim odnosi się do sytuacji, gdy osoba zatrudniona przez podmiot trzeci na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonuje w ramach tej umowy pracę na rzecz swojego pracodawcy, wywołuje istotne zastrzeżenia w zakresie jego zgodności z art. 217 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. W opracowaniu sformułowano w związku z tym wnioski de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.12

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 169-185

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii