Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pracodawca jako kategoria systemu prawa

Creator:

Kuczyński, Tadeusz

ORCID:

0000-0001-8733-1627

Subject and Keywords:

pracodawca   system prawa   koncepcja pracodawcy

Abstract:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza różnorodności znaczeń i kontekstów normatywnych przypisanych koncepcji pracodawcy w systemie prawnym. Funkcję generalnego, a jednocześnie modelowego aktu prawnego tworzącego systemową koncepcję pracodawcy, pełni kodeks pracy. Technika określania znaczenia tej koncepcji stosowana w przepisach prawnych przyjmuje formę przepisów odnoszących się do kodeksu pracy lub norm ustanawiających ich własne ustawowe znaczenie. Istnieją też przepisy, które formułują niewystarczające definicje, co skutkuje klasyfikacją pojęcia pracodawcy do niewłaściwej kategorii. Analiza odpowiednich przepisów prawnych wskazuje, że w wielu sytuacjach nie zachowują one zasady spójności terminologicznej lub wymogu spójności systemowej. Uwaga ta odnosi się do norm, w których zamiast systemowej kategorii pracodawcy stosuje się wyrażenia opisowe, wskazujące jedynie pośrednio, że uregulowana relacja dotyczy zatrudnienia wiążącego pracodawcę i pracownika. Tak samo jest w kwestii przepisów wprowadzających jedynie pozorną, a nie rzeczywistą, modyfikację rozważanej koncepcji kodeksowej. Wreszcie można wskazać normy, które ze względu na wadliwe traktowanie kwestii językowych związanych z zasadą racjonalnego tworzenia prawa nie spełniają wymogu przedmiotowej adekwatności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.5

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 67-79

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii