Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci

Creator:

Bakalarz, Tomasz

ORCID:

0000-0002-7499-1260

Subject and Keywords:

franchising   pracodawca   odpowiedzialność   prawo pracy

Abstract:

W prezentowanym tekście autor analizuje hipotetyczne przypisanie organizatorowi sieci franczyzowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracownikom uczestników sieci. Sieć franczyzowa opiera się na samodzielnych uczestnikach sieci jako odrębnych podmiotach prawa, w tym samoistnych pracodawcach. Jednakże organizator sieci w ramach uprawnień kontraktowych ma możliwość sprawowania kontroli nad realizacją pakietu franczyzowego, co w skrajnych przypadkach może przyjąć formę władczej ingerencji w samodzielne decyzje pracodawców. Autor stawia pytanie o możliwość przypisania organizatorowi sieci cech pracodawcy, a w razie niedokonania takiej kwalifikacji — o możliwość przypisania mu odpowiedzialności za wyrządzone pracownikom szkody ex delicto.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.1

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 9-22

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii