Obiekt

Tytuł: Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym

Tytuł odmienny:

Disqualification of an expert witness in an arbitration procedure

Autor:

Budniak-Rogala, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-1391-3506

Temat i słowa kluczowe:

expert opinion   arbitration procedure   expert witness in arbitration procedure   disqualification of an expert witness   disqualifi cation of an expert witness in arbitration procedure  
dowód z opinii biegłego   postępowanie arbitrażowe   biegły w postępowaniu arbitrażowym   wyłączenie biegłego   wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym

Abstrakt:

The legislator has not provided any specific regulations stipulating the legal basis of a disqualification of an expert witness in an arbitration procedure in the Polish Civil Procedure Code. As a result, it is clear whether it is possible and, if so, under what conditions it could take place. The proceedings before the arbitration court are entirely distinct from litigation, and, therefore, there are different rules concerning the evidentiary procedure, especially obtaining an expert opinion. During the arbitration procedure, as opposed to litigation, there are two modes of obtaining said evidence. As a general rule, there is a possibility of appointing an expert witness by the arbitration court; however, it is more common for the parties to appoint an arbitration expert witness. This justifies the different approach to the matter of disqualification of an expert witness — on the basis of the source of their appointment.Regarding the event of appointing an expert witness by the arbitration court, it is important to note that pursuant to the provision of Article 1184 § 2 sentence 2 of the Civil Procedure Code, the arbitration court is not bound by the provisions regulating the litigation. Therefore, in the arbitration procedure on the grounds of the rule stipulated by the provision of Article 13 § 2 of the Civil Procedure Code there is no legal basis to apply the provisions of Article 281 of the Civil Procedure Code regarding the disqualification of an expert witness. However, it appears that in the analyzed matter it is possible to resort to the IBA Guidelines on conflict of interests in international commercial arbitration. The expert witness appointed by the party shall be attributed the status of a witness with special knowledge expert witness. With this approach there is no need to resort to disqualification of an expert witness — the evidence in question shall be evaluated based on rules on witness testimony.  
Ustawodawca nie wprowadził do kodeksu postępowania cywilnego wyraźnej regulacji statuującej podstawę prawną wyłączenia biegłego w postępowaniu arbitrażowym. Problematyczne pozostaje zatem, czy i na jakich zasadach miałoby to ewentualnie nastąpić.Postępowanie przed sądem polubownym wykazuje zupełnie odrębną specyfi kę w porównaniu do postępowania sądowego. W konsekwencji rzutuje to na odmienność reguł odnoszących się do postępowania dowodowego, szczególnie w zakresie zasad przeprowadzania dowodu z opinii biegłego. W postępowaniu arbitrażowym — inaczej niż w postępowaniu sądowym — stosowane są dwa modele w odniesieniu do omawianego środka dowodowego. Standardowo możliwe jest wyznaczenie biegłego przez sąd polubowny. Przeważa jednak praktyka, zgodnie z którą biegły arbitrażowy wyznaczany jest przez strony. Uzasadnia to odmienne potraktowanie kwestii wyłączenia biegłego, w zależności od źródła jego powołania.Odnosząc się do przypadku biegłego powołanego przez sąd arbitrażowy, warto odnotować, że zgodnie z treścią przepisu art. 1184 § 2 zd. 2 k.p.c. sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem. W związku z tym w postępowaniu arbitrażowym nie ma podstawy do zastosowania na mocy reguły z art. 13 § 2 k.p.c. przepisu art. 281 k.p.c dotyczącego wyłącze-nia biegłego sądowego. Wydaje się jednak, że w analizowanym zakresie można posiłkować się wytycznymi IBA dotyczącymi konfl iktu interesów w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Biegłemu powołanemu przez stronę wypada natomiast przypisać status świadka mającego wiedzę specjalistyczną (expert witness). W takim ujęciu nie ma potrzeby posiłkowania się w analizowanym zakresie konstrukcją wyłączenia biegłego, omawiany środek dowodowy podlega bowiem ocenie na zasadach odnoszących się do dowodu z zeznań świadka.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109009

DOI:

10.19195/0137-1134.116.1

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 9-28

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

15 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

31

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

31

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118674

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji