Object

Title: Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym

Alternative title:

Disqualification of an expert witness in an arbitration procedure

Creator:

Budniak-Rogala, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-1391-3506

Subject and Keywords:

expert opinion   arbitration procedure   expert witness in arbitration procedure   disqualification of an expert witness   disqualifi cation of an expert witness in arbitration procedure  
dowód z opinii biegłego   postępowanie arbitrażowe   biegły w postępowaniu arbitrażowym   wyłączenie biegłego   wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym

Abstract:

The legislator has not provided any specific regulations stipulating the legal basis of a disqualification of an expert witness in an arbitration procedure in the Polish Civil Procedure Code. As a result, it is clear whether it is possible and, if so, under what conditions it could take place. The proceedings before the arbitration court are entirely distinct from litigation, and, therefore, there are different rules concerning the evidentiary procedure, especially obtaining an expert opinion. During the arbitration procedure, as opposed to litigation, there are two modes of obtaining said evidence. As a general rule, there is a possibility of appointing an expert witness by the arbitration court; however, it is more common for the parties to appoint an arbitration expert witness. This justifies the different approach to the matter of disqualification of an expert witness — on the basis of the source of their appointment.Regarding the event of appointing an expert witness by the arbitration court, it is important to note that pursuant to the provision of Article 1184 § 2 sentence 2 of the Civil Procedure Code, the arbitration court is not bound by the provisions regulating the litigation. Therefore, in the arbitration procedure on the grounds of the rule stipulated by the provision of Article 13 § 2 of the Civil Procedure Code there is no legal basis to apply the provisions of Article 281 of the Civil Procedure Code regarding the disqualification of an expert witness. However, it appears that in the analyzed matter it is possible to resort to the IBA Guidelines on conflict of interests in international commercial arbitration. The expert witness appointed by the party shall be attributed the status of a witness with special knowledge expert witness. With this approach there is no need to resort to disqualification of an expert witness — the evidence in question shall be evaluated based on rules on witness testimony.  

Ustawodawca nie wprowadził do kodeksu postępowania cywilnego wyraźnej regulacji statuującej podstawę prawną wyłączenia biegłego w postępowaniu arbitrażowym. Problematyczne pozostaje zatem, czy i na jakich zasadach miałoby to ewentualnie nastąpić.Postępowanie przed sądem polubownym wykazuje zupełnie odrębną specyfi kę w porównaniu do postępowania sądowego. W konsekwencji rzutuje to na odmienność reguł odnoszących się do postępowania dowodowego, szczególnie w zakresie zasad przeprowadzania dowodu z opinii biegłego. W postępowaniu arbitrażowym — inaczej niż w postępowaniu sądowym — stosowane są dwa modele w odniesieniu do omawianego środka dowodowego. Standardowo możliwe jest wyznaczenie biegłego przez sąd polubowny. Przeważa jednak praktyka, zgodnie z którą biegły arbitrażowy wyznaczany jest przez strony. Uzasadnia to odmienne potraktowanie kwestii wyłączenia biegłego, w zależności od źródła jego powołania.Odnosząc się do przypadku biegłego powołanego przez sąd arbitrażowy, warto odnotować, że zgodnie z treścią przepisu art. 1184 § 2 zd. 2 k.p.c. sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem. W związku z tym w postępowaniu arbitrażowym nie ma podstawy do zastosowania na mocy reguły z art. 13 § 2 k.p.c. przepisu art. 281 k.p.c dotyczącego wyłącze-nia biegłego sądowego. Wydaje się jednak, że w analizowanym zakresie można posiłkować się wytycznymi IBA dotyczącymi konfl iktu interesów w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Biegłemu powołanemu przez stronę wypada natomiast przypisać status świadka mającego wiedzę specjalistyczną (expert witness). W takim ujęciu nie ma potrzeby posiłkowania się w analizowanym zakresie konstrukcją wyłączenia biegłego, omawiany środek dowodowy podlega bowiem ocenie na zasadach odnoszących się do dowodu z zeznań świadka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109009   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 9-28

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 15, 2020

Number of object content hits:

114

Number of object content views in PDF format

117

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118674

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information