Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym

Creator:

Budniak-Rogala, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-1391-3506

Subject and Keywords:

dowód z opinii biegłego   postępowanie arbitrażowe   biegły w postępowaniu arbitrażowym   wyłączenie biegłego   wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym

Abstract:

Ustawodawca nie wprowadził do kodeksu postępowania cywilnego wyraźnej regulacji statuującej podstawę prawną wyłączenia biegłego w postępowaniu arbitrażowym. Problematyczne pozostaje zatem, czy i na jakich zasadach miałoby to ewentualnie nastąpić.Postępowanie przed sądem polubownym wykazuje zupełnie odrębną specyfi kę w porównaniu do postępowania sądowego. W konsekwencji rzutuje to na odmienność reguł odnoszących się do postępowania dowodowego, szczególnie w zakresie zasad przeprowadzania dowodu z opinii biegłego. W postępowaniu arbitrażowym — inaczej niż w postępowaniu sądowym — stosowane są dwa modele w odniesieniu do omawianego środka dowodowego. Standardowo możliwe jest wyznaczenie biegłego przez sąd polubowny. Przeważa jednak praktyka, zgodnie z którą biegły arbitrażowy wyznaczany jest przez strony. Uzasadnia to odmienne potraktowanie kwestii wyłączenia biegłego, w zależności od źródła jego powołania.Odnosząc się do przypadku biegłego powołanego przez sąd arbitrażowy, warto odnotować, że zgodnie z treścią przepisu art. 1184 § 2 zd. 2 k.p.c. sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem. W związku z tym w postępowaniu arbitrażowym nie ma podstawy do zastosowania na mocy reguły z art. 13 § 2 k.p.c. przepisu art. 281 k.p.c dotyczącego wyłącze-nia biegłego sądowego. Wydaje się jednak, że w analizowanym zakresie można posiłkować się wytycznymi IBA dotyczącymi konfl iktu interesów w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Biegłemu powołanemu przez stronę wypada natomiast przypisać status świadka mającego wiedzę specjalistyczną (expert witness). W takim ujęciu nie ma potrzeby posiłkowania się w analizowanym zakresie konstrukcją wyłączenia biegłego, omawiany środek dowodowy podlega bowiem ocenie na zasadach odnoszących się do dowodu z zeznań świadka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 9-28

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm