Object

Title: Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego w rozumieniu „dyrektywy wdrożeniowej” 2014/67/UE oraz inne zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie delegowania pracowników

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego w rozumieniu „dyrektywy wdrożeniowej” 2014/67/UE oraz inne zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie delegowania pracowników

Alternative title:

Posting of workers in the framework of the provision of services. The role of the National Labor Inspectorate as „a competent body” in the meaning of directive 2014/67/we and other PIP tasks in the area of posting of workers

Creator:

Kostyk-Lewandowska, Agata

Subject and Keywords:

posting of workers   terms and conditions of employment   liaison offi ce and competent national body   administrative cooperation   inspections  
delegowanie pracowników   warunki zatrudnienia   biuro łącznikowe i organ właściwy   współpraca administracyjna   kontrole

Abstract:

The article seeks to familiarize the reader with the phenomenon of the posting of workers in the framework of the provision of services, with particular emphasis placed on the differences between posting and a business trip. Explaining these differences seems to be of paramount importance in the case of workers posted from the territory of Poland to work abroad as implementation of business trip procedures in a situation of actual posting often leads to the circumventing of legal regulations on social security and personal income tax — deliberately and voluntarily or entirely by accident — and, consequently, to a reduction of the inflow of the amounts due to the state budget.This paper also presents an issue which is inseparably linked with posting, i.e. minimum employment conditions in a host country which must be guaranteed — irrespective of the choice of law made by the parties to the legal relationship — by the employer posting a worker outside the territory of the country where he/she usually performs work.The posting of workers in the framework of the provision of services falls within the area of the labour law regulated by the intracommunity standards which have been implemented in the Polish legal system. The article discusses the main EU legal acts pertaining to this matter and how these regulations have been introduced in the Polish law by means of the Act on of 10 June 2016 on the posting of workers in the framework of the provision of services.When analyzing the contents of the above-mentioned Act, a reference has been made to the National Labour Inspectorate’s remit, as per the provisions of the Act, as “a competent body” in the meaning of Directive 2014/67/EU, as well as to other tasks, obligations and rights of this institution resulting from the legal regulations in the area of the posting of workers in the framework of the provision of services.The remarks made in this article, presented in view of the legislation in force, lead to conclusions as regards necessary amendments of legal provisions on the competence and remit of the National Labour Inspectorate as the authority appointed to ensure the rule of law in the area of the posting of workers.  

Artykuł jest próbą przybliżenia czytelnikowi instytucji delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice między owym delegowaniem a podróżą służbową. Wydaje się, że wyjaśnienie tych różnic ma niebagatelne znaczenie w wypadku delegowania pracowników z terenu RP do pracy za granicę, gdyż zastosowanie pro-cedur odnoszących się do podróży służbowej w miejsce rzeczywistego delegowania prowadzi w konsekwencji często do — świadomego i celowego bądź zupełnie przypadkowego — obchodze-nia przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fi zycznych, a tym samym do uszczuplenia należnych wpływów do budżetu państwa. W opracowaniu przedstawiono też — nierozerwalnie związaną z delegowaniem — proble-matykę minimalnych warunków zatrudnienia kraju przyjmującego, które bez względu na wybór prawa dokonany przez strony stosunku prawnego muszą zostać zapewnione przez pracodawcę delegującego pracownika do pracy poza granicami kraju, w którym zwykle tę pracę wykonuje.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług jest obszarem prawa pracy regulowanym przez normy wewnątrzwspólnotowe, które zostały implementowane do polskiego porządku prawnego. W artykule omówiono najważniejsze unijne akty prawne regulujące tę tematykę oraz wskazano, w jaki sposób przepisy te zostały wprowadzone do polskiego prawa ustawą z dnia 10 czerwca 2016 ro ku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Dokonując analizy zapisów przywołanej ustawy, odniesiono się do przydzielonych jej przepisami kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy jako „organu właściwego” w rozumieniu dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE, jak i innych zadań, obowiązków i uprawnień tego urzędu, wynikających z owych aktów prawnych w zakresie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Poczynione w artykule rozważania, przedstawione na tle aktualnego stanu prawnego, prowadzą do wniosków w zakresie niezbędnych zmian przepisów dotyczących uprawnień i kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy jako organu, który wyznaczony został do dbania o praworządność w obszarze delegowania pracowników.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108964   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 145-165

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

191

Number of object content views in PDF format

193

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118651

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information