Object

Title: Opłata miejscowa – relikt przeszłości czy efektywne źródło dochodów gmin

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opłata miejscowa – relikt przeszłości czy efektywne źródło dochodów gmin

Alternative title:

Place fee - a relic of the past or an effective source ofrevenues of Polish communes

Creator:

Burzec, Marcin

ORCID:

0000-0003-3886-0068

Subject and Keywords:

place fee   local finance   revenues of commune  
opłata miejscowa   finanse lokalne   dochody własne gmin

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

In Poland, the place fee is imposed on tourists. It is a tribute, which is the commune’s own revenue. On the one hand, the fiscal efficiency of this fee depends on many factors, such as the fashion for a given tourist destination or the economic situation of the state. On the other hand, it should be noted that the revenue from the place fee could be higher if only the legislator decided to shape the law accordingly. The article discusses the legal regulations that limit making the place fee a more effective source of revenue for a commune.  

W Polsce opłata miejscowa nakładana jest na turystów. Jest to danina, która stanowi dochód własny gminy. Z jednej strony, efektywność fiskalna tej opłaty zależy od wielu czynników takich jak moda na daną miejscowość turystyczną, jej estetykę czy też koniunkturę gospodarczą. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że dochody z opłaty miejscowej mogłoby być większe, gdyby tylko ustawodawca zdecydował się na odpowiednie ukształtowanie przepisów prawa. W artykule omówione zostały te regulacje prawne, które uniemożliwiają uczynienie z opłaty miejscowej efektywniejszego źródła dochodów gminy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108832   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.3.7.24

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2019, s. 7-24

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

242

Number of object content views in PDF format

249

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118540

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information