Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowego

Alternative title:

Modern forms of communication — the image of changes as seen in newspaper market

Creator:

Burzyński, Michał

Subject and Keywords:

rynek prasowy   media   komunikowanie   dziennikarstwo obywatelskie   nowe technologie

Abstract:

Współczesne technologie przyczyniają się do dynamicznych zmian, zachodzących w komunikacji prasowej. Jednokierunkowy przekaz komunikacyjny, charakterystyczny dla tradycyjnego słowa drukowanego coraz częściej zastępowany jest przekazem dwukierunkowym, co pomału staje się symbolem czasów nowożytnych. Wszelakość możliwości dotarcia z informacją do czytelnika sprawia, iż powstają modele komunikacji dotychczas nieznane na rynku prasowym. Zmianom ulega także zarówno rola dziennikarza, jak i sama jego postać, czego przejawem jest rosnąca popularność dziennikarstwa społecznego. Celem artykułu jest przedstawienie obrazu zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat w komunikacji prasowej, oraz próba zidentyfikowania współczesnego dziennikarza, będącego niejako rezultatem wymienionych zmian. Pozwoli to przedstawić różnicę między tradycyjnym, certyfi kowanym dziennikarzem a dziennikarzem nowych technologii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2012

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 12 (2012), s. 37-49

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg