Object

Title: Działalność gospodarcza w polskich przepisach legislacyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działalność gospodarcza w polskich przepisach legislacyjnych

Alternative title:

Definition of economic activity in Poland in the administrative and civil law aspects — interpretations and collisions of the statutory definitions

Creator:

Słapczyński, Tomasz

ORCID:

0000-0002-9636-1673

Subject and Keywords:

economic activity in Poland   public economic law   private economic law   legal regulations for entrepreneurs  
działalność gospodarcza w Polsce   publiczne prawo gospodarcze   prywatne prawo gospodarcze   przepisy prawne dla przedsiębiorców

Abstract:

The doctrine distinguishes between two kinds of economic law, economic law, typicallyadministrative law and private economic law regulating civil-law relations. Both divisionsof law are interlinked because they regulate the functioning of economic entities in the wholecountry. Private law in this respect regulates property relations of entities of law-entrepreneurs who are entitled to autonomy in legal trade and are entities on the basis of equality. Public law regulates the relationship of subordinate sovereignty, administrative subordination, exercised by the state. The law of business is undoubtedly part of the public economic law, regulates the existence of an entrepreneur, and relations between entrepreneurs are the domain of private law. A company operating on the market must fulfill a number of statutory requirements and act in accordance with the law. It has a number of obligations for the State but also for other entities operating in the economy. As mentioned, an enterprise or an entrepreneur is obliged to fulfill the obligations imposed on them. Polish legislation is not uniform, as to the definition of entrepreneur and business, every department of law, and even some of the laws within the same law department, use a different definition of economic activity. Therefore, it is very important for an entrepreneur operating in Poland to check whether his activity is an economic activity in connection with the regulations contained in a specific law that may be in force. This is a very problematic issue, although the definitions in the various laws are similar, but they are not identical, which complicates the business, through heterogeneous and complex legislation that puts businesses in uneven light between many state institutions that impose obligations. To entrepreneurs. The work attempts to systematize the definition of an entrepreneur in Polish legal regulations, highlight the differences in individual laws and the consequences of that.  

W doktrynie rozróżnia się dwa rodzaje prawa gospodarczego: prawo publiczne gospodarcze — typowo administracyjne — oraz prawo gospodarcze prywatne — regulujące stosunki cywilnoprawne. Oba działy prawa są ze sobą powiązane, ponieważ całościowo regulują funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na terenie kraju. Prawo prywatne w tym zakresie reguluje stosunki majątkowe podmiotów prawa — przedsiębiorców, którym przysługuje autonomiczność w obrocie prawnym i którego są podmiotami na zasadach równorzędności. Prawo publiczne reguluje stosunek władczego podporządkowania, podporządkowania administracyjnego sprawowanego przez państwo. Prawo działalności gospodarczej jest niewątpliwie częścią prawa gospodarczego publicznego, reguluje istnienie przedsiębiorcy, natomiast stosunki między przedsiębiorcami są domeną prawa prywatnego. Przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku musi spełniać wiele wymagań ustawowych oraz postępować zgodnie z prawem. Posiada również szereg obowiązków w stosunku do państwa i innych podmiotów występujących w obrocie gospodarczym. Jak wspomniano, przedsiębiorstwo czy też przedsiębiorca są zobligowani do wypełniania narzuconych im obowiązków. Polskie przepisy prawne są niejednolite co do definicji przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, każdy dział prawa, a nawet część ustaw w ramach tego samego działu prawa posługują się odmienną definicją działalności gospodarczej. Z tego względu bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca działający na terenie Polski sprawdzał, czy jego działalność jest działalnością gospodarczą wzwiązku z regulacjami zawartymi w konkretnej ustawie, która może go obowiązywać. Jest to bardzo problematyczna kwestia — mimo że definicje z różnych ustaw są do siebie zbliżone, nie są jednak tożsame, co znacznie utrudnia prowadzenie działalności — poprzez niejednolite i skomplikowane prawodawstwo, stawiające przedsiębiorstwa w nierównym świetle pomiędzy wieloma instytucjami państwowymi, które narzucają obowiązki tymże przedsiębiorcom. Praca podejmuje próbę usystematyzowania definicji przedsiębiorcy wpolskich przepisach prawnych, uwypuklenia różnic w poszczególnych ustawach i konsekwencji z tego płynących.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108611   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.22.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 22 (2017), s. 47-61

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 19, 2020

Number of object content hits:

299

Number of object content views in PDF format

312

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118212

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information