Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nieuczciwa i zakazana reklama skierowana do seniorów

Alternative title:

Problem of unfair and inadmissible advertising addressed to seniors

Creator:

Witek, Zuzanna

ORCID:

0000-0001-6482-9270

Subject and Keywords:

seniorzy ; reklama ; prawo reklamy ; nieuczciwa reklama ; zakazana reklama ; niedozwolona reklama ; prawa konsumenta ; ochrona konkurencji i konsumentów

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

Problematyka niniejszej pracy dotyczy nieuczciwej i zakazanej reklamy skierowanej do seniorów. Celem pracy jest przedstawienie badań jakościowych nad reklamą adresowaną do osób starszych oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób seniorzy jako szczególna grupa konsumentów może być bardziej kompleksowo chroniona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi zawartymi w reklamie. Autor przedstawia pojęcie reklamy oraz omawia regulacje jej dotyczące w obowiązujących przepisach prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego, skupiając się na zdefiniowaniu reklamy nieuczciwej oraz reklamy zakazanej. W pracy zostanie przedstawiona charakterystyka seniorów jako grupy konsumentów szczególnie narażonej na nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorców. Jako egzemplifikacje nieuczciwych praktyk wobec seniorów autor wskaże przykłady niedozwolonej i zakazanej reklamy, będących przedmiotem postępowania przed UOKiK, a także przedstawi inne powszechnie stosowane nieuczciwe praktyki rynkowe skierowane przeciwko seniorom. Autor wyjaśni, jakie kroki może podjąć senior, by nie stać się ofiarą nieuczciwej oraz zakazanej reklamy. Wniosek końcowy pracy stanowi stwierdzenie, że edukacja w zakresie prawa reklamy oraz ochrony praw konsumenckich jest niewystarczająca zarówno w stosunku do osób starszych, jak i przedsiębiorców. Autor wskaże również konieczność wszczynania postępowań przed UOKiK wobec przedsiębiorców stosujących zakazane inieuczciwe reklamy, w szczególności z uwagi na prewencyjny cel wysokich kar finansowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red. ; Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 149-172

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdbg