Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nieuczciwa i zakazana reklama skierowana do seniorów

Creator:

Witek, Zuzanna

ORCID:

0000-0001-6482-9270

Subject and Keywords:

seniorzy   reklama   prawo reklamy   nieuczciwa reklama   zakazana reklama   niedozwolona reklama   prawa konsumenta   ochrona konkurencji i konsumentów

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

Problematyka niniejszej pracy dotyczy nieuczciwej i zakazanej reklamy skierowanej do seniorów. Celem pracy jest przedstawienie badań jakościowych nad reklamą adresowaną do osób starszych oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób seniorzy jako szczególna grupa konsumentów może być bardziej kompleksowo chroniona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi zawartymi w reklamie. Autor przedstawia pojęcie reklamy oraz omawia regulacje jej dotyczące w obowiązujących przepisach prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego, skupiając się na zdefiniowaniu reklamy nieuczciwej oraz reklamy zakazanej. W pracy zostanie przedstawiona charakterystyka seniorów jako grupy konsumentów szczególnie narażonej na nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorców. Jako egzemplifikacje nieuczciwych praktyk wobec seniorów autor wskaże przykłady niedozwolonej i zakazanej reklamy, będących przedmiotem postępowania przed UOKiK, a także przedstawi inne powszechnie stosowane nieuczciwe praktyki rynkowe skierowane przeciwko seniorom. Autor wyjaśni, jakie kroki może podjąć senior, by nie stać się ofiarą nieuczciwej oraz zakazanej reklamy. Wniosek końcowy pracy stanowi stwierdzenie, że edukacja w zakresie prawa reklamy oraz ochrony praw konsumenckich jest niewystarczająca zarówno w stosunku do osób starszych, jak i przedsiębiorców. Autor wskaże również konieczność wszczynania postępowań przed UOKiK wobec przedsiębiorców stosujących zakazane inieuczciwe reklamy, w szczególności z uwagi na prewencyjny cel wysokich kar finansowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 149-172

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg