Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych

Creator:

Pleśniak, Marcin

ORCID:

0000-0002-3024-2735

Subject and Keywords:

fundacja   osoby niepełnosprawne   osoby starsze   działalność gospodarcza   stowarzyszenia

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie fundacji, które oprócz stowarzyszeń są najpopularniejszą formą działalności społecznej jako środka aktywizacji dwóch zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, czyli osób niepełnosprawnych i starszych. Po krótkim rysie historycznym kształtowania się fundacji jako podmiotu prawa została zaprezentowana konstrukcja prawna owego podmiotu. Ustawową podstawą funkcjonowania fundacji wPolsce jest ustawa z 1984 r. o fundacjach. Ponadto w artykule zestawiono cechy fundacji i stowarzyszenia, które są dwiema najpopularniejszymi formami działalności społecznej. Najważniejsze różnice między nimi to:1. Istota: fundacje — istotą jest majątek przekazywany przez fundatora; stowarzyszenia — istotą jest grupa osób tworząca zrzeszenie; 2. Organy: fundacje — jedyny obligatoryjny organ stanowi zarząd, inne organy są fakultatywne; stowarzyszenia — organy obligatoryjne to zarząd i organ kontroli wewnętrznej, walne zebranie członków jako najwyższa władza w stowarzyszeniu;3. Cele/Działania: fundacje — realizacja celów statutowych zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, niedopuszczalne działania na rzecz członków władz fundacji; stowarzyszenia — możliwe działania na rzecz członków stowarzyszenia oraz podmiotów zewnętrznych.W artykule opisano pojęcie działalności gospodarczej i możliwości podejmowania działalności gospodarczej przez fundacje. Scharakteryzowano również doświadczenia autora związane z uczestnictwem w działalności fundacji. Według autora głównymi problemami nowych fundacji są niejasne kryteria rozstrzygania konkursów o realizację zadań publicznych organizowanych przez władze publiczne, a także trudności z pozyskiwaniem środków finansowych przed uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego. Ukazano problemy nowych, rozpoczynających działalność fundacji. Wskazano obszary działalności fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym i starszym. Są nimi przede wszystkim opieka i wsparcie w opiece nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi, jak również organizowanie dostępu do kultury i sztuki, a także organizowanie wyjazdów turystycznych dla tych grup społecznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.8

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 125-136

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg