Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprawienie pochówku przez gminę w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Alternative title:

Conducting a burial by the commune in the light of the judicature of administrative courts

Creator:

Grodziska, Beata

ORCID:

0000-0001-7240-5291

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; uchwały rady gmin ; sprawienie pochówku ; orzecznictwo sądów administracyjnych ; podstawy konstytucyjne

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesnośćw instytucjach prawnych

Abstract:

Gmina w trójszczeblowej strukturze samorządowej pełni bardzo ważną funkcję. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż jest ona usytuowana najbliżej mieszkańców. Niejednokrotnie zdarza się, że uchwały wydawane przez rady gmin są sprzeczne z ustawową regulacją. Bywa tak również w wypadku stanowienia prawa miejscowego odnoszącego się do kwestii sprawiania pochówku przez gminy. Pochówek jest interesującą kwestią, gdyż z natury rzeczy dotyczy on każdego człowieka. Konsekwencją tego jest obowiązek wydania przez organ stanowiący każdej gminy uchwały dotyczącej sprawienia przez gminę pochówku. Uchwała taka powinna być przede wszystkim zrozumiała, zgodna z ustawową regulacją, jak też precyzyjna w zawartych postanowieniach. W niniejszym artykule, mającym charakter prawno-empiryczny, zostało zestawionych dziesięć różnych uchwał dotyczących sprawienia pochówku przez wybrane gminy. W celu zapewnienia czytelnikowi przejrzystości odbioru poszczególne uchwały zestawiono w tabeli. Pochodzą one z różnych miejscowości, zarówno tych większych, jak i mniejszych. Różne są też daty ich wydania, co pozwala spojrzeć na analizowane zagadnienia z jeszcze większej perspektywy. Zestawienie pokazuje zarówno różnice, jak i podobieństwa, a także wskazuje na cechy szczególne określonych uchwał. Niejednokrotnie rozwiązania normatywne zastosowane w aktach prawa miejscowego poświęconych tym kwestiom są sprzeczne z ustawą. Czy wywołuje to ich nieważność? Do odpowiedzi na zadane pytanie posłużyło bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazuje, że uchwały lokalnych prawodawców powinny w sposób wyczerpujący i niebudzący wątpliwości regulować określone dziedziny spraw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red. ; Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.16

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 221-234

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Autor opisu:

WR U/PAdbg