Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Alternative title:

The issue of exit tax in the light of the Court of Justice of the European Union’s judgements

Creator:

Grotkowska, Wiktoria

ORCID:

0000-0001-5383-0620

Subject and Keywords:

dyrektywa ATAD   unikanie opodatkowania

Abstract:

Wraz z początkiem bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca nieznany wcześniej polskiemu prawu podatek od niezrealizowanych zysków, ta zwany podatek wyjścia ang. exit tax. Problematyka tego podatku od momentu jego wprowadzenia do prawa unijnego w ubiegłym dziesięcioleciu pozostaje szeroko dyskutowana. Państwa członkowskie UE chętnie korzystają z tego sposobu dofinansowywania swoich budżetów, nierzadko implementując do swoich systemów exit tax w sposób, którego zgodność z traktatami może budzić wątpliwości. Szczególnie wyraźnie odznacza się na tym polu problem godzenia podatku wyjścia w wolności wspólnotowe, takie jak wolność przemieszczania się czy podejmowania działalności gospodarczej. Swobody te, będące fundamentami wspólnotowego dobrobytu i motorem napędowym unijnej gospodarki, są jednocześnie niezbędnym ogniwem w osiąganiu celów traktatu z Lizbony. W świetle powyższego należy podkreślić istotność odpowiedniej implementacji exit tax do systemów państw członkowskich. Wymaga ona od ustawodawców wysokiego poziomu precyzyjności czy wręcz „wstrzemięźliwości” przy tworzeniu odpowiednich aktów prawnych. Polski ustawodawca zdaje się o tym zapominać, co potwierdza analiza nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ustawa wydaje się nie być dostatecznie dopracowana, nasuwają się pytania o tak podstawowe kwestie, jak ustalenie dnia zmiany rezydencji podatkowej czy zgodność z prawem traktatowym „nadgorliwego” rozciągnięcia tegoż podatku na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.Niniejszy artykuł skupi się na wieloaspektowej analizie najbardziej problematycznych zagadnień związanych ze stosowaniem w praktyce uregulowań dotyczących nowego podatku oraz ogólnej ocenie uregulowań krajowych i unijnych w zakresie takiego opodatkowania. Uregulowania poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej bywały bowiem częstym przedmiotem orzekania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ich zgodność z prawem pierwotnym Unii wielokrotnie kwestionowana i podważana. Wobec powyższego przy wprowadzaniu do porządków krajowych niniejszych przepisów wymagana jest od ustawodawcy szczególna ostrożność i zważenie na możliwość ewentualnego naruszenia swobód europejskich. Na koniec podane zostaną ewentualne postulaty de lege lata i de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy oraz ogólna ocena zgodności polskich uregulowań z Traktatem o Unii Europejskiej oraz Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 91-100

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg