Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Procedura wzajemnego porozumienia przewidziana w Dyrektywie 2017/1852 jako remedium na problem podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej

Creator:

Moskal, Anna

ORCID:

0000-0001-9070-069X

Subject and Keywords:

podwójne opodatkowanie   prawo UE   Dyrektywa 2017/1852

Description:

Tyt. zeszytu: Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union

Abstract:

W praktyce obrotu gospodarczego UE niejednokrotnie dochodzi do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu lub kapitału należącego do obywatela UE. W celu zniwelowania negatywnych konsekwencji podwójnego opodatkowania państwa członkowskie zawarły między sobą liczne bi- i multilateralne umowy podatkowe. Prawodawca uchwalił akty prawne wprowadzające środki przeciwdziałające niekorzystnym skutkom podwójnego opodatkowania, to jest Dyrektywę 2003/49/WE, Dyrektywę 2011/96/UE i tak zwaną unijną konwencję arbitrażową. Mając na uwadze niedoskonałości w dotychczasowych procedurach, Rada UE wydała Dyrektywę 2017/1852 w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE, która dąży do wyeliminowania istniejących niedociągnięć oraz stworzenia sharmonizowanych ram rozstrzygania sporów. Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska podwójnego opodatkowania w UE, wskazanie wad obecnie obowiązujących mechanizmów oraz dokonane analizy procedury przewidzianej w Dyrektywie 2017/1852.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 35-45

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg