Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nieskazitelność charakteru w kontekście zatarcia skazania

Alternative title:

Impeccable character in the context of the expungementof criminal record

Creator:

Gałka, Jan

ORCID:

0000-0003-0485-6060

Subject and Keywords:

nieskazitelność charakteru   zatarcie skazania   prawo administracyjne   prawo karne

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

Wniniejszym artykule autor rozważa, czy jest możliwe, mając na uwadze postano-wienia artykułu 106 k.k., wykazywanie, że dana osoba nie ma nieskazitelnego charakteru, poprzez powoływanie się właściwego organu na zatarte skazanie. Jak stanowi powołany przepis, zchwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Oznacza to, iż organy władzy publicznej nie mogą wywo-dzić żadnych skutków prawnych zfaktu, że dana osoba została wprzeszłości skazana, jeżeli to skazanie uległo już zatarciu. Oczywiście prawo nie może wymazać faktu, iż ktoś dopuścił się wprze-szłości czynu nagannego inielegalnego. Mając to na uwadze, powstaje pytanie, wjaki sposób wykazać, że dana osoba nie cechuje się nieskazitelnym charakterem, ponieważ dopuściła się wprze-szłości czynu nagannego inielegalnego, bez powoływania się na prawomocne skazanie, które uległo już zatarciu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 153-163

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg