Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postępowanie dowodowe w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych

Alternative title:

Evidence proceedings in mobbing and discriminatory cases

Creator:

Zajchowska, Magdalena

ORCID:

0000-0003-3219-2628

Subject and Keywords:

mobbing ; dyskryminacja ; ciężar dowodu ; postępowanie dowodowe

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

Jedną zmożliwości dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunków zatrudnienia jest sądowe rozwiązywanie spraw. Rozstrzygnięcie sprawy przed sądem jest jednocześnie rozstrzyg-nięciem oroszczeniach przysługujących powodowi, które musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Wsprawach pracowniczych pozostaje ono szczególnie skomplikowane irozbudowane zuwagi na wielość faktów występujących wtych kategoriach spraw pracowni-czychito, że świadkowie pozostają wrelacjach prawnych ifaktycznych. Celem opracowania jest zatem ukazanie niektórych aspektów procesowych wskazujących na specyfikę postępowania dowo-dowego wsprawach mobbingowych idyskryminacyjnych. Autorka odnosi się do ogólnych reguł procesu dotyczących ciężaru dowodu, albowiem zarówno wzakresie zarzutu podejmowania przez pracodawcę mobbingu, jak teżprzy zarzucie działań dyskryminujących pracownika, to na pracow-niku spoczywa obowiązek dowodowy wzakresie wskazania okoliczności, które uzasadniałby rosz-czenie oparte na tych zarzutach. Ponadto autorka omawia charakter postępowania dowodowego wsprawach pracowniczych, zjego specyfiką, która charakteryzuje się znacznym odformalizowa-niem. Autorka analizuje również poszczególne środki dowodowe, to jest dowód zdokumentu, dowód zopinii biegłego sądowego czy też inne źródła dowodowe, októrych mowa wart. 308 k.p.c.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red. ; Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 137-151

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg