Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcje podstaw skargi kasacyjnej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Alternative title:

Concepts of the grounds for cassation appeal in the law on proceedings before administrative courts

Creator:

Petrus, Radosław

ORCID:

0000-0003-2921-4830

Subject and Keywords:

podstawy skargi kasacyjnej ; skarga kasacyjna ; podstawy kasacyjne

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

Artykuł odnosi się do pojęcia iistoty podstaw skargi kasacyjnej wpostępowaniu sądo-woadministracyjnym. Ich rozumienie izakres budziły rozbieżności zarówno wdoktrynie, jak worzecznictwie oraz były przedmiotem wielu sporów. Opracowanie opisuje relację skargi kasacyj-nej wpostępowaniu sądowoadministracyjnym do skargi kasacyjnej zpostępowania cywilnego. Artykuł ukazuje ewolucję poglądów orzecznictwa idoktryny wzakresie rozumienia podstaw kasa-cyjnych. Przybliża też kwestię możliwości zaskarżania skargą kasacyjną innych niż literalnie wska-zanych wustawie naruszeń prawa. Co więcej, prezentuje uzyskane dzięki zabiegom interpretacyj-nym takie rozumienie podstaw skargi kasacyjnej, które zapewnia skarżącym skuteczną ochronę prawną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red. ; Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 93-113

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Autor opisu:

WR U/PAdbg