Object

Title: O problemie kumulacji procesowych ról świadka i biegłego. Analiza instytucji świadka-eksperta w świetle noweli procedury cywilnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O problemie kumulacji procesowych ról świadka i biegłego. Analiza instytucji świadka-eksperta w świetle noweli procedury cywilnej

Alternative title:

On the problem of the cumulation of expert and witness’ proceeding roles. An analysis of the witness-expert institution in the light of the amendment to the civil procedure

Creator:

Kluska, Paulina

Subject and Keywords:

witness   expert   witness-expert   cumulation of process roles   evidences   simplified procedure   amendment   specialist news   expert opinion   private opinion   impartiality of the court expert   guarantees of process reliability  
świadek   biegły   świadek-ekspert   kumulacja ról procesowych   dowód (prawo karne)   postępowanie uproszczone   nowelizacja   wiadomości specjalne   opinia biegłego   opinia prywatna   bezstronność biegłego sądowego   gwarancje rzetelności procesu

Abstract:

This study raises the controversial issue of cumulation of procedural roles of a witness and an expert against the background of the amendment to the Code of Civil Procedure of July 4, 2019 (Journal of Laws of 2019, item 1469). Reflections on these issues began with the presentation of the views of doctrine and case-law developed on the basis of hitherto procedural reality. Subsequently, attention was devoted to regulations concerning a witness-expert and private experts in force in the legal orders of foreign countries. In addition, a new solution was analyzed both in the light of a completely different regulation of evidence from an expert opinion in simplified proceedings, as well as general provisions regulating evidence law. The perception of real threats related to the granting of the status of expert witness to the experts selected by the party, primarily from the point of view of the guarantee of the fairness of the trial (so far also signaled in the literature on the subject) was the reason to assess the legislator’s actions and to formulate postulates de lege ferenda.  

Niniejsze opracowanie porusza kontrowersyjne zagadnienie kumulacji procesowych ról świadka oraz biegłego na tle noweli Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469). Rozważania nad przedmiotową problematyką rozpoczęto od zaprezentowania wypracowanych na gruncie dotychczasowej rzeczywistości procesowej poglądów doktryny oraz orzecznictwa. W dalszej kolejności poświęcono uwagę uregulowaniom dotyczącym świadka-biegłego oraz prywatnych ekspertów obowiązującym w porządkach prawnych państw obcych. Ponadto poddano analizie nowe rozwiązanie zarówno w świetle zupełnie odmiennej regulacji dowodu z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym, jak i ogólnych przepisów normujących prawo dowodowe. Dostrzeżenie realnych zagrożeń wiążących się z nadaniem statusu biegłego sądowego wybranym przez stronę rzeczoznawcom, przede wszystkim z punktu widzenia gwarancji rzetelności procesu (sygnalizowanych dotychczas również w literaturze przedmiotu), stanowiło asumpt do dokonania oceny działań prawodawcy, a także sformułowania postulatów de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108439   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.011

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

1 474

Number of object content views in PDF format

1492

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117278

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information