Object

Title: Zoroastrianism as a factor initiating changes in the legislation concerning slavery in the state of Cyrus the Great ; Zaratusztrianizm jako czynnik inicjujący zmiany ustawodawstwa dotyczącego niewolnictwa w państwie Cyrusa Wielkiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zoroastrianism as a factor initiating changes in the legislation concerning slavery in the state of Cyrus the Great  
Zaratusztrianizm jako czynnik inicjujący zmiany ustawodawstwa dotyczącego niewolnictwa w państwie Cyrusa Wielkiego

Alternative title:

Zoroastrianism as a factor initiating changes in the legislation concerning slavery in the state of Cyrus the Great

Creator:

Musik, Grzegorz

ORCID:

0000-0002-4487-1452

Subject and Keywords:

slavery   zoroastrianism   legislation of ancient nations   religion versus law   impact of axiological standards on legislation  
niewolnictwo   zaratusztrianizm   prawodawstwo państw starożytnych   religia a prawo   wpływ norm aksjologicznych na prawodawstwo

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The author explores the question of the impact Zoroastrian religion had on the legislation of selected ancient nations, concerning slavery. The customs established in the ancient nations inhabiting the eastern basin of the Mediterranean and the legislation arising therefrom were overtly supporting and establishing slavery within the framework of the economies of the countries. This led to a rise in the significance of slavery within the framework of the functioning of these organisms. The author presents the ethical standards arising from zoroastrianism as contradictory to the common practice of the discussed period in this respect. These standards were to lead directly to a change of the legislation’s direction in the Achaemenid Empire, from the rule of Cyrus the Great onwards. As in the area of ancient Iran it really was the actions of the ruler that was indicative of the binding legal norms, the actions undertaken by Cyrus the Great were, in fact, not an evolution, but a revolution in the field of slavery; the outcomes of which – in the bigger picture – due to the sudden nature of changes and the institutional weakness of the country, weren’t strengthened in a way that would enable full stability of the regulations in view of the successions of the subsequent monarchs of the country. These actions, however, have left a lasting mark on the structure of slavery of the ancient eastern countries, establishing the quantitative and meaningful advantage of slavery in the palatial form. The meaning of the contemporary word „slave” does not overlap with the range of its comprehension in Antiquity, when different categories of slaves existed, depending on the country. These categories of slaves could have even broader opportunities for advancement than the free population. According to the author, the axiological standards arising from zoroastrianism which condemned slavery complied with the fact of the maintenance of slavery in the palatial form, as the population that belonged to that category, was indeed benefiting from the above mentioned privileges. Through actual measures undertaken by the rulers following the axiological standards arising from zoroastrianism, they found their own place in legislation and, altogether with the exchange of thoughts and the reception of viewpoints, they spread in that part of the Mediterranean basin, making a lasting impact on legislation concerning slavery, which, in the end, led to the limitation of its economic meaning  

Autor zajmuje się kwestią przedstawienia wpływu religii zaratusztriańskiej na ustawodawstwo wybranych państw starożytnych, dotyczące kwestii niewolnictwa. Ugruntowane w państwach starożytnych wschodniej części basenu Morza Śródziemnego zwyczaje i wynikające z nich ustawodawstwo jawnie popierało i ugruntowywało wykorzystywanie siły niewolniczej w ramach gospodarek państwowych, co prowadziło do wzrostu znaczenia niewolnictwa w ramach funkcjonowania tychże organizmów. Autor przedstawia wynikające z zaratusztrianizmu normy etyczne jako sprzeczne z dotychczasową praktyką omawianego okresu w tym zakresie. Doprowadzić miały one bezpośrednio do zmiany kierunku prawodawstwa w Państwie Achemenidów, począwszy od rządów Cyrusa Wielkiego. Jako że w rejonie starożytnego Iranu to faktyczne działania władcy świadczyły o obowiązujących normach prawnych, czynności podejmowane przez Cyrusa Wielkiego były w istocie nie ewolucją, a rewolucją w dziedzinie niewolnictwa, której skutki w szerszej perspektywie, przez nagły charakter zmian i słabość instytucjonalną państwa, nie zostały utrwalone, w sposób umożliwiający pełną stabilność regulacji, wobec sukcesji kolejnych monarchów tego państwa. Pozostawiły one jednak trwały ślad w strukturze ludności niewolniczej państw antycznego Wchodu, ugruntowując przewagę ilościową i znaczeniową niewolnictwa w formie pałacowej. Znaczenie współczesnego słowa niewolnik nie pokrywa się z zakresem rozumienia tego terminu w epoce starożytnej, w której to występowały różne kategorie niewolników, zależnie od państwa, mogące mieć nawet szersze możliwości awansu społecznego niż ludność wolna. Zdaniem autora normy aksjologiczne wynikające z zaratusztrianizmu, potępiające niewolnictwo, były niesprzeczne z faktem utrzymywania niewolnictwa w formie pałacowej, jako że ludność zależna tej kategorii była właśnie beneficjentem wymienionych wyżej przywilejów. Poprzez faktyczne działania władców postępujących wedle norm aksjologicznych wynikających z zaratusztrianizmu znalazły one swoje miejsce w ustawodawstwie i wraz z wymianą myśli oraz recepcją elementów światopoglądowych rozprzestrzeniły się w tej części basenu Morza Śródziemnego, wywierając trwały wpływ na ustawodawstwo dotyczące niewolnictwa, a prowadzące ostatecznie do ograniczenia jego gospodarczego znaczenia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107049   ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.9.25

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

655

Number of object content views in PDF format

748

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/114741

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information