Object

Title: Wybrane aspekty budżetu obywatelskiego w mieście metropolitalnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane aspekty budżetu obywatelskiego w mieście metropolitalnym

Alternative title:

Selected aspects of the civic budget in a metropolitan city

Creator:

Czaja-Hliniak, Irena

ORCID:

0000-0003-1283-1760

Subject and Keywords:

citizen budget   metropolitan city  
budżet obywatelski   miasto metropolitarne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Citizen budget, or so-called participatory budget, is the basic institution of public participation in spending public funds at the local level. It is based on social consultations. Since 2018, legal regulation included in the 1990 Act on municipal government, the 1998 Act on poviat self-government and the 1998 Act on voivodeship self-government has been in force. Until now, the only basis was the possibility of carrying on consultations with residents on matters important for a given LGU. Local law acts in the form of resolutions of executive bodies and orders of executive bodies are still significant, especially since the citizen budget became obligatory only in some LGUs. In metropolitan cities, the distribution of civic budget funds between the city and districts is important; the scale of the performed tasks is also a key issue. However, attempts to evaluate the new regulation can be made at the earliest after the budget implementation for 2019.  

Budżet obywatelski, czyli tzw. partycypacyjny, jest podstawową instytucją udziału społeczeństwa w wydatkowaniu środków publicznych na szczeblu lokalnym. Opiera się na konsultacjach społecznych. Od 2018 r. obowiązuje regulacja prawna zawarta w ustawie z 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawie z 1998 r. o samorządzie województwa. Dotąd jedyną podstawą była możliwość przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawach ważnych dla danej JST. Nadal znaczną rolę grają akty prawa miejscowego w postaci uchwał organów stanowiących oraz zarządzeń organów wykonawczych, zwłaszcza iż budżet obywatelski tylko w niektórych JST przybrał charakter obligatoryjny. W miastach metropolitalnych istotny jest podział środków budżetu obywatelskiego pomiędzy miasto i dzielnice, kluczowa jest również skala realizowanych zadań. Próby oceny nowej regulacji będzie można jednak dokonać najwcześniej po wykonaniu budżetu za rok 2019.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107063   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.1.42.59

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2019, s.42-59

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

733

Number of object content views in PDF format

751

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108890

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information