Object

Title: Osobowość prawna w sferze stosunków gospodarczych – wybrane zagadnienia konstrukcyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Osobowość prawna w sferze stosunków gospodarczych – wybrane zagadnienia konstrukcyjne

Alternative title:

Chosen Aspects of Juridical Personality in Business Relations

Creator:

Skory, Maciej

ORCID:

0000-0002-1116-3169

Subject and Keywords:

legal personality   legal capacity   natural persons   judicial persons   juridical personality companies   corporations   legal personhood   United Kingdom   Poland   personality in the commercial legislation   company law   private law   history and legitimation of personality   theories of personality  
podmiotowość prawna   zdolność czynności prawnych   osoba fizyczna   osoba prawna   podmioty gospodarcze   Wielka Brytania   Polska   osobowość w prawie gospodarczym   prawo spółek   prawo prywatne   historia i uzasadnienie osobowości   teorie osobowości

Abstract:

The aim of the article is to analyse the term of legal personality in the economic relations domain. The first part of the elaboration focuses on the historical issues, in particular on the perception of a different, from an individual, legal subjectivity in Roman law or law of the Middle Ages and on the development of the independent legal personality construction in a public law and then its adaptation in the economic relations. A huge part of this part aims to familiarize readers with the topic of legal subjectivity evolution in Great Britain. In the further part of the elaboration the term of legal personality under the applicable Polish law is analysed. Apart of the detailed exegesis of art. 33 of the Civil Code it also provides some broad reflections on the social perception of the legal entity, the utilitarian character of this phenomenon and doctrinal constructions used in analysing the terms linked to the functioning of legal entities. This part discusses also constructional characteristics of a legal entity functioning in a trade, including specific structure, name (firm), a manner of the assignment of natural persons actions to the abstract construction of the legal entity. In what follows we will discuss the types of legal entities, as well as the scope of their legal capacity. The key elements of the legal entity construction were indicated, in a synthetic way, in a short summary  

Celem artykułu jest omówienie pojęcia osobowości prawnej w obszarze prawa gospodarczego. W pierwszej części opracowania omówione zostały zagadnienia historyczne, w tym przede wszystkim postrzeganie odmiennej od człowieka podmiotowości prawnej w prawie rzymskim czy prawie wieków średnich oraz rozwój konstrukcji samodzielnego bytu prawnego w prawie publicznym, a następnie jego adaptacja w sferę stosunków gospodarczych. Sporo miejsca zajmuje także przybliżenie ewolucji podmiotowości prawnej w Wielkiej Brytanii. W dalszej części opracowania analizie poddano pojęcie osobowości prawnej w obecnie obowiązującym prawie polskim. Szczegółową egzegezę art. 33 kodeksu cywilnego uzupełniają rozważania dotyczące społecznego postrzegania osoby prawnej, utylitarny charakter tego fenomenu oraz doktrynalne konstrukcje stosowane przy rozbiorze pojęć związanych z funkcjonowaniem osób prawnych wskazano także na cechy konstrukcyjne osoby prawnej występującej w obrocie gospodarczym, w tym określoną strukturę, nazwę (firmę), sposób wiązania (przyporządkowania) działań osób fizycznych do abstrakcyjnej konstrukcji osobowości prawnej. W dalszej kolejności omówiono rodzaje osób prawnych, a także zakres zdolności prawnej tego rodzaju osób. W krótkim podsumowaniu w sposób syntetyczny wskazane zostały kluczowe elementy konstrukcji osobowości prawnej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:104510   ISBN 978-83-66066- (druk)   ISBN 978-83-66066- (online)

DOI:

10.34616/23.19.151

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 23, 2019

Number of object content hits:

540

Number of object content views in PDF format

559

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108807

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information