Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo prywatne międzydzielnicowe z 1926 r.

Creator:

Górnicki, Leonard

ORCID:

0000-0002-5770-1073

Subject and Keywords:

prawo prywatne międzydzielnicowe ; stan przejściowy w prawie cywilnym ; kodyfikacja prawa prywatnego ; Komisja Kodyfikacyjna II Rzeczypospolitej Polskiej

Abstract:

W opracowaniu podjęta jest problematyka prawa międzydzielnicowego prywatnego, zwanego też interlokalnym, międzylokalnym, międzyterytorialnym (le droit interprovincial privé, das interterritoriale, in¬terlokale lub interprovinziale Privatrecht), które kształtowało się niejako w obrębie prawa prywat¬nego międzynarodowego i stanowiło jego część składową czy też było na nim wzorowane. Po zaborcach Polska odziedziczyła taki model, w którym prawo międzydzielnicowe uregulowane było fragmentarycznie w prawie międzynarodowym pry¬watnym. Przepisy przedmiotowych ustaw, różne i sprzeczne zresztą, pełniły tym samym dwie funkcje, po pierwsze określały właściwość prawa dla pry¬watnych stosunków międzynarodowych, i po drugie, określały właściwość prawa dla międzydzielnicowych stosunków prawnych, tj. dla stosunków występujących tylko na obszarze Polski, ale wychodzących poza sferę jednej dzielnicy, tak jakby Polska stanowiła tylko związek państw, określonych granicami dzielnic.Autor przedstawia słabo rozpoznane w nauce wątki dziejów prac nad ustawą z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych (Dz. U. RP nr 101, poz. 580) i jej dalszych losów, a także naświetla przyjętą w niej koncepcję jurydyczną oraz poddaje analizie najważniejsze zawarte w niej regulacje prawne. Daje on odpowiedź na pytanie badawcze, w jaki sposób ustawodawca polski w II RP uregulował stan przejściowy w związku z obowiązywaniem na terytorium państwa w poszczególnych jego obszarach, zwanych byłymi dzielnicami, odmiennych przepisów prawnych w zakresie prawa cywilnego materialnego.Autor szczegółowo dowodzi, że ustawodawca polski stworzył wzorowe rozwiązanie w zakresie uregulowania prawa prywatnego międzydzielnicowego. Przyjął on koncepcję zamieszczenia tych kwestii w odrębnej ustawie, dla której paradygmat stanowiło prawo prywatne międzynarodowe, odrzucając tym samym dawniejszą metodę fragmentarycznego rozstrzygania konfliktów praw międzydzielnicowych, w ustawach odnoszących się do prawa prywatnego międzynarodowego, którymi były zazwyczaj kodeksy cywilne. Ustawodawca wprowadził w życie kodyfikację nowoczesną, opartą na najlepszych osiągnięciach nauki polskiej i zagranicznej i na konwencjach międzynarodowych. W praktyce dobrze spełniała ona postawione przed nią cele

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przygodzki, Jacek. Red. ; Jurek, Piotr. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-75-5 (druk) ; ISBN 978-83-66066-76-2 (online)

DOI:

10.34616/23.19.104

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 149)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm