Object

Title: Konserwatyści a religia : aksjologiczne podstawy zachowawczej myśli politycznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konserwatyści a religia : aksjologiczne podstawy zachowawczej myśli politycznej

Alternative title:

Conservatives and religion : axiological foundations of conservative political thought

Creator:

Chrząszcz, Bartosz

Subject and Keywords:

conservatism   religion   political thaught   axiology  
konserwatyzm   religia   myśl polityczna   aksjologia

Abstract:

In the article, I will present broad issues of the relationship of conservative doctrines with religion, treated as their permanent foundation, focusing in particular on Catholicism. Starting from the literature attempts to define the concept of conservatism, undertaken by conservators gathered around various currents, I will go over to the outlined ones by prof. Bogdana Szlachta of research planes allowing to properly illustrate the relation indicated in the topic of the article. Then, on the example of a few known conservators, such as Joseph de Maistre, Edmund Burke, Juan Donoso Cortés, or Orestes Brownson, the main observations will be made and the justification of the dominant role of religion and the important role of the Church in public life. Despite the fundamental differences between thinkers associated with the analyzed doctrine, relatively convergent conclusions will be drawn in the research which aim is not only to define the collocation between conservatism and religion, but also show the role of that ideology in exercising power. The discussed relationship, Ryszard Skarzyński described as metaphysical conservatism and I followed him in this aspect in my article. Membership in a community centered around shared values, honoring theology as a science, without which it is hard to find a way to achieve proficiency and experience, or gratitude and defense of the current order are only some aspects of conservative thought, being the result of her relationship with religion. This will emphasize the axiological foundation that religion is for conservatism, creating a consistent set of values in which faith takes a prominent position. The paper will answer the questions that arise in the course of reflection around this topic, in particular, whether religious accents in the context of indicating the foundations of the state system were characteristic only for monarchists, or what is the difference in the field of indicating this relationship between traditionalists and representatives of conservatism evolutionary  

W referacie, który zostanie przeze mnie zaprezentowany, poruszę problematykę szerokiego związku doktryn konserwatywnych z religią, traktowaną jako ich trwały fundament, skupiając się w szczególności na katolicyzmie. Wychodząc od podjętych w literaturze przedmiotu prób zdefiniowania pojęcia konserwatyzm, podejmowanych przez zachowawców skupionych wokół różnych nurtów, przejdę do zarysowanych przez prof. Bogdana Szlachtę płaszczyzn badawczych pozwalających należycie zobrazować wskazaną w temacie wystąpienia relację. Następnie na przykładzie kliku znanych zachowawców, jak m.in. Joseph de Maistre, Edmund Burke, Juan Donoso Cortés, czy Orestes Brownson, przedstawione zostaną główne spostrzeżenia oraz uzasadnienie dominującej roli religii i doniosłej roli Kościoła w życiu publicznym. Pomimo zasadniczych różnic występujących pomiędzy myślicielami związanymi z analizowanym nurtem światopoglądowym, wyciągnięte zostaną stosunkowo zbieżne konkluzje w obrębie badań mających na celu nie tylko wskazanie związku konserwatyzmu jako takiego z religią, lecz również jego urzeczywistnienie w rządzeniu państwem. Omawianą relację, podążając za Ryszardem Skarzyńskim, w jednym z fragmentów referatu określiłem jako konserwatyzm metafizyczny. Przynależność do wspólnoty skupionej wokół wspólnych wartości, wyróżnienie teologii jako nauki, bez której próżno szukać drogi do osiągnięcia biegłości i doświadczenia, czy wdzięczność oraz obrona dotychczasowego porządku, to tylko niektóre aspekty myśli zachowawczej, będące wynikiem jej związku z religią. Podkreśli to fundament aksjologiczny, jaki religia stanowi dla konserwatyzmu, tworzącego zwarty zespół wartości, w którym wiara zajmuje poczesną pozycję. Referat będzie stanowił odpowiedź na pytania nasuwające się w toku refleksji skupionej wokół tego tematu, w tym zwłaszcza, czy akcenty religijne w kontekście wskazania podstaw ustroju państwowego charakterystyczne były jedynie dla monarchistów, czy też, jaka jest różnica w zakresie wskazania owej relacji pomiędzy tradycjonalistami a reprezentantami konserwatyzmu ewolucyjnego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108803   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-15-4

Language:

pol

Relation:

Acta Erasmiana. 2019, 18 s. 230-245

Is part of:

Acta Erasmiana. 2019, 18

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

May 27, 2020

Number of object content hits:

931

Number of object content views in PDF format

939

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104539

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information