Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego?

Alternative title:

Is public private partnership a form of development for local government unions?

Creator:

Łubina, Joanna

ORCID:

0000-0002-2672-5072

Subject and Keywords:

good governance   partnerstwo publiczno-prywatne   jednostki samorządu terytorialnego   rozwój lokalny

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Celem artykułu jest ukazanie roli partnerstwa publiczno-prywatnego1 w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego2 , rozważanego w kontekście lokalnym. Zdefiniowane zostanie samo pojęcie PPP oraz podstawy prawne statuujące jego występowanie na gruncie krajowym. Artykuł ma stanowić próbę odpowiedzi na pytanie o szanse rozwoju jednostek samorządu terytorialnego wynikające z projektów opartych na formule PPP oraz ocenę efektywności ich funkcjonowania. Poza zagadnieniami teoretycznymi w opracowaniu przedstawiony zostanie aspekt praktyczny na przykładzie projektów krajowych. Partnerstwo pomiędzy samorządem terytorialnym a podmiotami komercyjnymi stwarza możliwości efektywnego i racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Celem rozważań jest poddanie instytucji PPP analizie pod kątem możliwości wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego projektów PPP jako instrumentu wspomagającego realizację zasad good governance w zakresie realizacji celów społecznych i dostarczania dóbr publicznych oraz równoczesnego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 54-70

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski