Object

Title: Fizjokratyczna teoria podatku i jej recepcja w polskiej myśli podatkowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fizjokratyczna teoria podatku i jej recepcja w polskiej myśli podatkowej

Alternative title:

The physiocratic theory of taxes and its reception in Polish tax thought

Creator:

Szymaniec, Piotr

ORCID:

0000-0002-5415-9215

Subject and Keywords:

physiocracy   taxes   Enlightenment   Quesnay, François (1694-1774).   limits of taxation   France   Polish-Lithuanian Commonwealth   Four-Year Sejm  
fizjokratyzm   podatki   Oświecenie   Quesnay, François (1694-1774).   Francja   Rzeczpospolita Obojga Narodów   Sejm Czteroletni

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The aim of the paper is to indicate the importance of the concept of Physiocrats in the history of tax thought and the practice of public levies. The question was raised whether Physiocrats only criticized the tax system existing in the 18th century in France or they have gone beyond this criticism, proposing solutions that were important in the subsequent development of taxes. The Physiocrats believed that in each case, the tax was charged to the land rent. The concept of a single tax they proclaimed was an attempt to construct a tax system characterized by transparency, simplicity and, at the same time, a fairly distribution of tax burden. This concept was implemented, however, only in three municipalities of Baden under the rule of Margrave Carl Friedrich. The importance of the Physiocrats lies in the fact that they were the first who tried to assess the impact of individual categories of taxes on the entire economy. The notion of tax shifting, which is currently in use, is derived from their analyses. Physiocracy was the most influential economic doctrine in the Polish lands at the end of the eighteenth and early nineteenth centuries, and the concept of tax proposed by this current was the basis for postulates to reduce fiscal burden imposed on the lower strata of society, especially the peasantry. Moreover, the argument based on Physiocracy served to justify the introduction of the “tenth cent gift” (ofiara dziesiątego grosza) by the Four-Year Sejm in 1789, being the first general tax which also included nobility  

Celem niniejszej pracy jest wskazanie znaczenia koncepcji fizjokratów w historii myśli podatkowej i praktyce danin publicznych. Zaproponowano odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu fizjokraci przedstawili jedynie krytykę istniejącego w XVIII w. we Francji systemu podatkowego, a w jakim wykroczyli poza tę krytykę, proponując rozwiązania, które miały znaczenie w późniejszym rozwoju podatków. Fizjokraci uważali, że w każdym przypadku podatek obciąża rentę gruntową. Głoszona przez nich koncepcja podatku jedynego była wyrazem dążenia, aby skonstruować system podatkowy odznaczający się przejrzystością i prostotą, a jednocześnie sprawiedliwie rozkładający obciążenia podatkowe. Koncepcja ta zostatała zrealizowana jedynie w trzech gminach Badenii za rządów margrabiego Karola Fryderyka. Znaczenie fizjokratów polega na tym, że byli oni pierwszymi, którzy próbowali badać wpływ poszczególnych kategorii podatków na gospodarkę jako całość. Właśnie z ich analiz wywodzi się pojęcie przerzucalności podatku, które jest stosowane obecnie. Fizjokratyzm był najbardziej wpływową doktryną ekonomiczną na ziemiach polskich u schyłku XVIII i na początku XIX w., a proponowana przez ten nurt koncepcja podatku była bazą dla postulatów zmniejszenia ciężarów fiskalnych nałożonych na niższe warstwy społeczeństwa – zwłaszcza chłopstwo. Ponadto argumentacja oparta na fizjokratyzmie służyła uzasadnieniu wprowadzenia przez Sejm Czteroletni w 1789 r. „ofiary dziesiątego grosza” – pierwszego ogólnego podatku, który obejmował także szlachtę

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95986   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 22-53

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 22, 2019

Number of object content hits:

1 296

Number of object content views in PDF format

1503

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103334

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information