Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

The deadlines for paying social security contributions

Alternative title:

O terminach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Creator:

Wantoch-Rekowski, Jacek   Kwaśniewski, Robert   Wilmanowicz, Martyna

ORCID:

0000-0002-1606-7790   0000-0002-1879-7471   0000-0003-1847-9905

Subject and Keywords:

terminy   składki na ubezpieczenia społeczne   ułatwienia w opłacaniu składek

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Składki na ubezpieczenia społeczne powinny być opłacane w terminach ustawowych. Ich nieopłacenie w terminie skutkuje różnorakimi konsekwencjami dla płatnika składek. Przede wszystkim, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy systemowej, od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę. ZUS może także stosować sankcję w postaci wymierzenia opłaty dodatkowej. Terminy ustawowe mogą być jednak modyfikowane – np. na podstawie art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej czy w wyniku odroczenia terminu płatności składek. Kwestią sporną, którą także analizują autorzy jest ustalenie, czy rozłożenie zaległych składek na raty powoduje, że wydłużeniu ulega ustawowy termin ich zapłaty – do dnia określonego w umowie o rozłożenie na raty

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2018, s. 7-19

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski