Object

Title: Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 19 maja 2017 r. (II GSK 2625/15)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 19 maja 2017 r. (II GSK 2625/15)

Alternative title:

Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court on May 19, 2017

Creator:

Majka, Paweł   Wantoch-Rekowski, Jacek

ORCID:

0000-0003-4315-4133   0000-0002-1606-7790

Subject and Keywords:

składki na ubezpieczenie społeczne   ubezpieczenia społeczne   podatki   ordynacja podatkowa   glosa

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The analysed judgment concerns the problem of annulment of arrearsof receivables due to "social security contributions", which term refers tosocial security contributions and interest for late payment, enforcementcosts and an additional fee. The authors did not agree with the Insured'sview that the regulations of the Tax Ordinance in the part concerningthe annulment of tax arrears should be applied to the Act on the SocialInsurance System. The study also analysed the problem of the theoreticalissue of the existence of a common model for the application of theprovisions governing concessions in the payment of public levies. Theauthors also consider the applicable general model of referring in theSocial Insurance Act to the provisions of the Tax Ordinance and presentedsome problems with the application of the law.  

Glosowany wyrok NSA dotyczy problematyki umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, które to pojęcie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne oraz odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty. Autorzy zakwestionowali pogląd wyrażony przez skarżącego, że z treści ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy wywieść konieczność stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w części dotyczącej umorzenia zaległości podatkowej. Autorzy podzielili natomiast pogląd sądu, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawierają odesłanie do Ordynacji podatkowej wyłącznie w zakresie zasad i wysokości ustalania należnych od płatnika składek odsetek za zwłokę. Brak jest podstaw prawnych, aby to odesłanie traktować rozszerzająco w zakresie stosowania Ordynacji podatkowej regulującej umorzenia zaległości. W opracowaniu poruszono również problem teoretycznego zagadnienia istnienia wspólnego modelu stosowania przepisów regulujących ulgi w spłacie danin publicznych. Autorzy dokonali także oceny przyjętego w ustawie systemowej modelu odsyłania w zakresie części instytucji do przepisów Ordynacji podatkowej oraz przedstawili związane z tym problemy ze stosowaniem prawa

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95983   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2018, s. 104-117

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 22, 2019

Number of object content hits:

21

Number of object content views in PDF format

26

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103317

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information