Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Preferencyjna stawka 15% w podatku dochodowym od osób prawnych a zasada równości – wątpliwości natury konstytucyjnej

Alternative title:

Constitutional doubts : the preferential 15% tax rate in corporate income tax and the equality principle

Creator:

Drozdowski, Edgar Krzysztof

ORCID:

0000-0002-4029-0562

Subject and Keywords:

podatek dochodowy od osób prawnych ; CIT ; stawka podatkowa ; stawka podatkowa 15% ; preferencje podatkowe ; skala podatkowa ; zasada równości ; odstępstwo od zasady równości

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Celem artykułu było zbadanie metodą dogmatycznoprawną zgodności preferencyjnej stawki podatkowej 15% w podatku dochodowym od osób prawnych z konstytucyjną zasadą równości. Badaniu zostały poddane dwie przesłanki kwalifikujące do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej tj. status małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego działalność, a także wyłącznie spod preferencyjnego traktowania podmiotów restrukturyzowanych. Na wstępie pokrótce został przytoczony dorobek orzecznictwa trybunalskiego i doktryny określający istotę zasady równości i kryteria usprawiedliwiające odstępstwa od tej zasady. Autor uznał preferencyjną stawkę 15% za odstępstwo od zasady równości, co wiąże się z koniecznością spełniania wymogów konstytucyjnych przewidzianych dla tego typu odstępstw. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że kryteria małego podatnika i rozpoczęcia działalności budzą istotne wątpliwości konstytucyjne jako nieusprawiedliwione odstępstwa od zasady równości. Przewrotnie, wyłączenie spod opodatkowania tą preferencyjną stawką podatników utworzonych w wyniku restrukturyzacji w pierwszych dwóch latach podatkowych ich działalności również budzi wątpliwości jako nieuzasadniona dyskryminacja grupy podobnych podatników

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

pol ; eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2018, s. 48-64

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski