Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opłata za czynności związane z certyfikacją w zakresie ochrony danych osobowych

Alternative title:

The fee for activities connected with certifying in the field of personal data protection

Creator:

Antonów, Dobrosława

ORCID:

0000-0001-8545-1932

Subject and Keywords:

opłata   certyfikacja   ochrona danych osobowych

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Europejski system ochrony danych osobowych przewiduje procedury certyfikacji, mające świadczyć o zgodności operacji przetwarzania danych osobowych z RODO. Certyfikacja na podstawie polskiej ustawy jest odpłatna. Opłata za czynności związane z certyfikacją przeprowadzaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stanowi dochód budżetu państwa. Artykuł poświęcony jest problematyce tej opłaty. Omówiono w nim jej konstrukcję oraz cechy. Autorka podjęła również próbę oceny jej charakteru prawnego. Zasadnicze rozważania koncentrują się zatem na istocie tego świadczenia i jego umiejscowieniu w szerszym kontekście problematyki opłat publicznych w Polsce

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2018, s. 26-47

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski