Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykładnia ustawowej przesłanki „zgłoszenie wniosku we właściwym czasie”

Alternative title:

Interpretation of the legal obligation "a petition was filed in appropriate time”

Creator:

Stefanicki, Robert

ORCID:

0000-0002-6087-4231

Subject and Keywords:

ordynacja podatkowa ; egzekucja wobec spółki ; przesłanki egzoneracyjne ; czas właściwy na zgłoszenie upadłości

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Interpretacja przepisów prawa upadłościowego w świetle regulacji Ordynacji podatkowej w zakresie dotyczącym odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości publicznoprawne prowadzi do konkluzji, że mają oni obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w takim czasie, aby nie został zniweczony cel postępowania, jakim jest zaspokojenie wierzycieli spółki zagrożonej stanem niewypłacalności. Z powyższej perspektywy szczególnego znaczenia nabiera ustalenie właściwego terminu na zgłoszenie przedmiotowego wniosku przez zarządców. Z problematyką tą pozostają w synergii wymogi profesjonalnej staranności wymienionych funkcjonariuszy

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma ; czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

pol ; eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 3/2018, s. 7-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski