Object

Title: Zbieg odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z odpowiedzialnością karną i karną skarbową

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z odpowiedzialnością karną i karną skarbową

Alternative title:

Coinciding of liability for the infringement of the public finances discipline with criminal and penal-fiscal liability

Creator:

Stawiński, Michał

Subject and Keywords:

public finances   public finance discipline   liability   coinciding of liability   criminal liability   penal-fiscal liability  
dyscyplina finansów publicznych   odpowiedzialność   finanse publiczne   zbieg odpowiedzialności   odpowiedzialność karna   odpowiedzialność karna skarbowa

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The subject of the article in an analysis of the provisions of the Act dated 17 December 2004 on liability for the infringement of the public finances discipline (consolidated text. Journals of Law from 2017, item. 1311 as amended) regulating the effects of the coinciding of responsibility for the infringement of the public finances discipline with other types of repressive liability – criminal and penal-fiscal liability. The first part of the article discusses the premises that determine the existence of the coinciding of liability (identity of deeds). In particular, it discusses the issues related to comparison of features of the deeds, separately analysing subjective features, objective features, subjective party features and objective party feature. The second part of the article discusses the procedural consequences of the coinciding of provisions. The article points out that the current content of the provisions does not exclude the possibility of punishing for the same act twice in different regimens of repressive liability  

Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.) regulujących skutki zbiegu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z innymi rodzajami odpowiedzialności represyjnej – odpowiedzialnością karną i karną skarbową. W pierwszej części artykułu omówione zostały przesłanki determinujące zaistnienie zbiegu odpowiedzialności (tożsamości czynów). W szczególności omówiono kwestie związane z porównywaniem znamion czynów odrębnie analizując znamiona podmiotowe, znamiona przedmiotowe, znamiona strony podmiotowej i znamiona strony przedmiotowej. W drugiej części artykułu omówione zostały proceduralne następstwa stwierdzenia zbiegu przepisów. W artykule zwrócono uwagę na to, że aktualna treść przepisów nie wyklucza możliwości dwukrotnego ukarania za tożsamy czyn w różnych reżimach odpowiedzialności represyjnej

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95969   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2018, s. 95-119

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content hits:

935

Number of object content views in PDF format

998

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103291

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information