Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy można nadużyć oszustwa podatkowego? Refleksje na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Alternative title:

Can you abuse tax fraud? Reflections basing on the case law of the Court of Justice of the European Union

Creator:

Dominik-Ogińska, Dagmara

Subject and Keywords:

unikanie opodatkowania ; uchylanie się od opodatkowania ; oszustwo podatkowe ; oszustwo karuzelowe ; nadużycie prawa

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

Niniejszy artykuł przedstawia argumenty przemawiające za stanowiskiem co do braku możliwości stosowania koncepcji nadużycia prawa – tej, która została wypracowana w orzecznictwie TSUE do oszustwa karuzelowego. Sam problem pojawił się na gruncie toczących się obecnie przed organami podatkowymi postępowań podatkowych w zakresie VAT. Organy te w sposób nieroztropny usiłują za pomocą wspomnianej koncepcji walczyć z oszustwem karuzelowym. W konsekwencji tak przyjętego stanowiska organy podatkowe „przeformułowują” czynności dokonywane przez poszczególnych przedsiębiorców, będących ogniwami oszustwa karuzelowego, w ten sposób, że wszystkie dostawy i nabycia uznają za czynności nie objęte systemem VAT. Tym samym, poprzez taki prosty zabieg, system VAT, który w swym założeniu jest systemem neutralnym dla przedsiębiorców, staje się systemem opresyjnym kaskadowego podatku obrotowego. Taka praktyka prowadzi do karania uczciwych przedsiębiorców, którzy zostali świadomie „zwabieni” do tego procederu, tak aby uniemożliwić odnalezienie autorów takiej szkodliwej – również dla samego systemu VAT – praktyki

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma online ; czasopisma

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

pol ; eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2018, s. 47-71

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwatalnik Prawno-Finansowy

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski