Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Srokosz, Witold   Kopyściański, Tomasz

Subject and Keywords:

innowacje finansowe   kryptowaluty   wirtualna waluta

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

In practice, there is only one kind of the electronic means of paymentwithout the issuer – EMPWI – it is a cryptocurrency. Its functioning isbased on the technology of a blockchain. However, taking into accountthe technological progress that has recently taken place in the areaof payments, the possibility of other solutions in the future cannot beexcluded, which justifies starting discussion on the model of EMPWI.So, the aim of the publication is to indicate the basis of the model. In thearea of legal sciences were used elements of the method of dogmatic andcomparative law, and in the area of economic sciences was conducteda comparative analysis on functioning cryptocurrency mechanisms inrelation to economics theories described in the literature. The findingsindicated the most important bases on which can be supported theeconomic and legal model of EMPWI. These include ideas of the meansof payment without the issuer, the idea of distributed and decentralizedEMPWI creation system, broad functionality going beyond the paymentfunction, the need to establish mechanisms preventing reproducingfinancial pyramid scheme by EMPWI and the potential possibility offulfilment money functions by EMPWI

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

ISSN 2544-8382

Language:

eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 2/2018, s. 7-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski