Object

Title: Prawne aspekty finansowania systemu ochrony zdrowia we Włoszech

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne aspekty finansowania systemu ochrony zdrowia we Włoszech

Alternative title:

The legal aspects of health care financing in Italy

Creator:

Lenio, Paweł

Subject and Keywords:

financing   health protection   Italy  
finansowanie   system ochrony zdrowia   Włochy

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

This article raises the subject of legal aspects of financing health protectionin Italy. The Italian health system in its existing shape constitutes theeffect of reforms carried out over several decades and it has been basedon the National Health Service. It is financed from public funds fromthe state’s budget and regional budgets. The participation of beneficiaries,who are obliged to pay a fee for some types of benefits, in financing healthcare benefits is also significant. In the Italian health care system there isno public health insurance. State administration bodies are responsiblefor the structure and income efficiency of the sources of financing of theNational Health Service in Italy. The sources, however, have been providedfor the disposal of Italian regions  

Niniejszy artykuł porusza problematykę prawnych aspektów finansowania ochrony zdrowia we Włoszech. Włoski system zdrowotny w istniejącym kształcie stanowi efekt przeprowadzanych na przestrzeni kilku dekad reform i został oparty o Narodową Służbę Zdrowia. Jest on finansowy ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa oraz budżetów regionów. Znaczenie ma także udział świadczeniobiorców w finansowaniu przysługujących im świadczeń opieki zdrowotnej, którzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za niektóre ich rodzaje. We włoskim systemie zdrowotnym nie istnieje publiczne ubezpieczenie zdrowotne. Odpowiedzialność za konstrukcję oraz wydajność dochodową źródeł finansowania Narodowej Służby Zdrowia we Włoszech ponoszą organy administracji państwowej. Źródła te zostały jednak przekazane do dyspozycji regionom włoskim

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95962   ISSN 2544-8382

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2018, s. 63-82

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content hits:

1 480

Number of object content views in PDF format

1517

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103257

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information