Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Finansowanie pomocy postpenitencjarnej W latach 2012–2018

Creator:

Gumółka, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-0237-8130

Subject and Keywords:

pomoc postpenitencjarna ; zwalnianie z zakładów karnych ; zatrudnienie skazanych ; dochody funduszu

Abstract:

Przedmiotem rozważań zawartych w artykule pod tytułem: „Finansowanie pomocy postpenitencjarnej”, są zagadnienia związane z uzyskiwaniem pomocy przez osoby zwalniane z zakładów karnych oraz aresztów śledczych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dalej: Fundusz), a także wpływu zatrudnienia skazanych na przychody ww. Funduszu. W pierwszym fragmencie artykułu została przedstawiona ogólna charakterystyka Funduszu, w tym jego założenia, czas oraz sposób wprowadzenia go do porządku prawnego. W dalszej części artykułu zostało rozwinięte pochodzenie środków przeznaczonych na finansowanie opieki postpenitencjarnej, podział środków pomiędzy poszczególne instytucje, jakie instytucje udzielają pomocy postpenitencjarnej oraz w jaki sposób uzyskują finansowanie. Wskazano główne źródło przychodów oraz zmiany , które nastąpiły w trakcie istnienia Funduszu. Ostatni etap dociekań stanowi przedstawienie wpływu zatrudnienia skazanych na Fundusz, jako głównego źródła przychodów. Rozwinięto zagadnienie dotyczącego zatrudnienia skazanych oraz poddano analizie program „Praca dla Więźniów”, ponadto w sposób skrótowy opisując podstawy jego funkcjonowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jedlecka, Wioletta. Red. ; Helios, Joanna. Red. ; Kwieciński, Adam. Red. ; Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.081

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; No. 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Katarzyna Gumółka