Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stwierdzenie treści testamentu ustnego

Creator:

Kuźmicka-Sulikowska, Joanna

ORCID:

0000-0002-7699-5150

Subject and Keywords:

pismo stwierdzające treść testamentu   zeznania świadków co do treści testamentu   testament ustny   forma testamentu   świadek testamentu   testament szczególny

Abstract:

W artykule poruszone zostało istotne z punktu widzenia praktycznego zagadnienie dotyczące tego, w jaki sposób prawidłowo może dojść do stwierdzenia treści testamentu ustnego zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, tak by testament ten był skuteczny i wywierał skutki prawne. W artykule przedstawiono także propozycje rozstrzygnięcia pojawiających się na gruncie tych przepisów wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie związane z użytymi w nich pojęciami świadka i osoby trzeciej, dochowaniem wymogów formalnych niezbędnych dla sporządzenia pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego oraz kwestią liczby świadków, od których przesłuchania może odstąpić sąd na podstawie art. 952 § 3 k.c., ustalając treść testamentu ustnego w drodze zgodnych zeznań jego świadków. Podjęto kwestię określenia wzajemnego stosunku dwóch alternatywnych sposobów stwierdzania treści testamentu ustnego, przewidzianych w art. 952 § 2 i § 3 k.c., w tym z uwzględnieniem kwestii biegu terminów zastrzeżonych dla każdego z tych sposobów stwierdzenia treści testamentu ustnego. Podniesiono również pewne wnioski de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.041

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Autor opisu:

TK