Obiekt

Tytuł: Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Doktora Józefa Kremisa i Doktora Jerzego Strzebinczyka

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Doktora Józefa Kremisa i Doktora Jerzego Strzebinczyka

Temat i słowa kluczowe:

nakaz zapłaty   zarząd majątkiem dziecka   zawarcie umowy   prawo modelowe   res extra commercium   współwłasność   zachowek   przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie   zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej   udział we współwłasności   odstąpienie od umowy   podział quoad usum   przedawnienie   's-Hertogenbosch (Holandia)   postępowanie zabezpieczające   RODO   małoletni spadkobierca   denazyfikacja   wspólność ustawowa   rozwód   darowizna   utwór architektoniczny   forma testamentu   pismo   kontakty z dzieckiem   zadośćuczynienie za krzywdę   nieruchomość   testament ustny   wina anonimowa   ochrona pracownic karmiących piersią   prawa osobiste   prawo do nieintegracji   władza rodzicielska   prawo dożywocia   świadek testamentu   pośrednictwo na rynku nieruchomości   poświadczenie podpisu   utwory użytkowe   prawo umów   dokument   forma czynności prawnej   rzeczy wyłączone z obrotu   oświadczenie woli   odpowiedzialność odszkodowawcza   ocenianie anonimowe   testament szczególny   poświadczenie daty   ochrona zwierząt   czynność prawna   rozszerzona skuteczność   nauczyciele akademiccy   dyrektywa 92/85/EWG   zasady odpowiedzialności   zmiana umowy   umowy powiernicze

Abstrakt:

Monografia przygotowana została w celu uczczenia wkładu naukowego oraz postawy dydaktycznej, życiowej i badawczej doktorów Józefa Kremisa i Jerzego Strzebinczyka, ostatnich uczniów profesora Jana Kosika. Stąd jej tematyka obejmuje wybrane przez autorów zagadnienia prawa prywatnego ze wszystkich działów i dyscyplin tej części regulacji z elementami regulacji publicznoprawnej. Na wstępie zamieszony został jedyny rozdział współautorski zawierający "pięć prawniczych miniatur" poświęconych kolejno - anonimowemu ocenianiu nauczycieli akademickich w aspekcie ochrony dóbr osobistych, ocenie denazyfikacji w powojennych Niemczech, prawu do nieintegracji, jako przejawu prawa do bycia sobą, konceptowi "kontrpośrednika", którego umownym zadaniem byłoby wskazanie ewentualnemu nabywcy wad mieszkania, które zamierza kupić oraz koniowi jako zwierzęciu domowemu de lege lata i de lege ferenda. W następnych rozdziałach poszczególni autorzy, samodzielnie zajęli się następującą problematyka: przedawnieniem roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom, ujawnieniem w księdze wieczystej prawa dożywocia, zarządem majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, oceną dochowania formy szczególnej czynności prawnej w aspekcie czasowym – na tle wyroku SN z 29 stycznia 2009 r. (V CSK 294/08), sposobem wyrażenia utworu architektonicznego, dorozumianym sposobem zawarcia umowy o podział nieruchomości quoad usum, uprawnieniami majątkowymi przysługującymi małoletniemu w związku ze śmiercią rodzica, stwierdzeniem treści testamentu ustnego, problematyką umowy przewłaszczenia na zabezpieczenia nieruchomości, opcjonalnym prawem umów - w aspekcie zalet i ograniczeń, „rzeczami wyłączonymi z obrotu” (res extra commercium) w polskim porządku prawnym, mechanizmem ochrony pracownic w ciąży będących członkami zarządu spółki, zasadą odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych (art. 82 RODO), winą i szkodą jako przesłankami odpowiedzialności z art. 430 k.c, niedopuszczalnością umorzenia postępowania o wydanie nakazu zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem w przypadku zmiany rozstrzygnięcia formalizującego kontakty, dopuszczalnością zastosowania klauzuli z art. 33 pkt 2 k.r.o. in fine w umowie darowizny o charakterze czysto zobowiązującym oraz zawiłościami i niekonsekwencjami w zakresie formy czynności prawnych – na tle umowy o roboty budowlane.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.032

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

27 mar 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102936

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Pobierz opisy publikacji składowych w formacie RDF:

RDF ZIP

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji