Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O poglądach społeczno-politycznych Stefanii Laudyn-Chrzanowskiej

Creator:

Kaczmarek, Katarzyna

ORCID:

0000-0001-8818-7823

Subject and Keywords:

prawa wyborcze   równouprawnienie   naród   kapitalizm   bolszewizm

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Przyznanie pełni praw wyborczych dla kobiet na mocy dekretu wydanego przez Józefa Piłsudskiego 28 listopada 1918 r. stanowiło rezultat aktywnej działalności niepodległościowej kobiet w czasie zaborów. Kobiety aktywnie uczestniczyły w walkach zbrojnych o wyzwolenie spod całkowitej zależności państw zaborczych, prowadząc równocześnie działalność konspiracyjną. Szanse na większy dział kobiet na scenie politycznej nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na konserwatywne poglądy panujące w polskim społeczeństwie sprowadzające kobietę jedynie do roli żony i matki. Pomimo że działania organizacji kobiecych skupiały się na wzmocnieniu świadomości kobiet o ich równorzędnej pozycji wobec mężczyzn oraz pobudzaniu ich aspiracji zawodowych, pomniejszały istotną kwestię ich udziału w życiu politycznym. Najszerzej działającą organizacją, dla której podstawowym zadaniem było uświadomienie polityczne kobiet bez względu na ich pochodzenie i status społeczny, była katolicka organizacja – Narodowa Organizacja Kobiet. Założona została w 1919 r., a jedną z jej działaczek była Stefania Laudyn-Chrzanowska – pisarka, publicystka oraz działaczka społeczna urodzona 2 stycznia 1872 r. w Mohylewie, zmarła 18 lutego 1942 r. w Zakopanem. Dzięki szerokiej aktywności oraz dorobkowi literackiemu przyczyniła się do wzrostu świadomości Polaków o sytuacji polityczno-społecznej na ziemiach polskich i na świecie. Mieszkała w Rosji, gdzie studiowała i zajmowała się działalnością społeczną. Po śmierci męża w 1908 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie doświadczywszy życia w kapitalistycznej rzeczywistości, uświadomiła sobie, że działanie na rzecz równouprawnienia kobiet nie spowoduje rozwiązania problemów współczesnego świata. Twierdziła, że jedynie silnie zorganizowany i zjednoczony naród o zakorzenionej głęboko wierze chrześcijańskiej ma możliwość przeciwdziałać wszelkich problemom społeczno-politycznym. W przedstawionych rozważaniach odwoływała się do nauki papieskiej, uwzględniając doktrynę reprezentowaną przez Leona XIII i Piusa XI. Podzielała postulaty nauki papieskiej szczególnie w kwestii władzy, pracy i własności. W 1922 r. powróciła do Polski i zamieszkała w Zakopanem, gdzie zajmowała się publicystyką społeczną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2018.2.53.73

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Kaczmarek

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK