Object

Title: System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

System patentowy w gospodarowaniu wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej skodyfikowanej

Creator:

Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata

Subject and Keywords:

patent system   inventions   breakthrough innovations   technical knowledge   patents  
system patentowy   wynalazki   innowacje przełomowe   wiedza techniczna   patenty

Abstract:

The subject of the paper concentrates on the role that contemporary patent systems have to play in economies. The most important resource for economies has become knowledge, including, first and foremost, the technical knowledge, which is a foundation of inventions. The publication is an attempt to organize the current state of knowledge in the analysed area and to indicate the issues that, from the economic point of view, arouse the most controversy. Their previous undertaking in the source literature is characterized by selectivity and concentration primarily on legal aspects. However, there is no comprehensive discussion of the above problem in terms of economic sciences. The main objective is to highlight the new role of patent systems, thanks to which, after modernization of the existing structure, verification of the rules in force and improvement of the information system, their functioning would be adapted to market requirements to a greater extent than hitherto. The publication consists of a theoretical part based on literature and empirical research, in which the patent citations analysis method was used. The results of the conducted research indicate that the effective implementation of the information function is for patent systems both a challenge and an opportunity. They can be sanctioned in a new role, consistent with the guidelines of knowledge-based management. Creating and sharing substantively verified resources of specialist knowledge, used for research purposes and in engineering practice, creates the possibility of real impact on inventive activity, conditioning technical progress.  

Problematyka pracy koncentruje się wokół roli jaką współczesne systemy patentowe mają do odegrania w gospodarkach, dla których najistotniejszym zasobem stała się wiedza, w tym przede wszystkim stanowiąca fundament tworzonych wynalazków, wiedza techniczna. Publikacja stanowi próbę uporządkowania dotychczasowego stanu wiedzy w analizowanym obszarze oraz wskazanie tych zagadnień, które z perspektywy ekonomii budzą najwięcej kontrowersji. Ich dotychczasowe podejmowanie w literaturze przedmiotu cechuje wybiórczość i koncentracja przede wszystkim na aspektach prawnych. Brakuje natomiast kompleksowego omówienia powyższego problemu w ujęciu nauk ekonomicznych. Głównym celem opracowania jest wskazanie nowej roli systemów patentowych, dzięki której po modernizacji dotychczasowej struktury, weryfikacji obowiązujących w nim reguł oraz usprawnieniu systemu informacyjnego, ich funkcjonowanie w większym niż dotychczas stopniu przystosowane zostałoby do wymogów rynkowych. Publikacja składa się z części teoretycznej opartej na studiach literaturowych oraz empirycznej, w której wykorzystano metodę analizy cytowań patentowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że efektywna realizacja funkcji informacyjnej stanowi dla systemów patentowych zarówno wyzwanie jak i szansę na usankcjonowanie w nowej roli, zgodnej z wytycznymi gospodarowania opartego na wiedzy. Tworzenie i udostępnianie zweryfikowanych merytorycznie zasobów specjalistycznej wiedzy, wykorzystywanej do celów badawczych oraz w praktyce inżynieryjnej tworzy bowiem możliwość realnego oddziaływania na aktywność wynalazczą warunkującą postęp techniczny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Noga, Marian (1946- ). Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95510   ISBN 978-83-66066-54-0

DOI:

10.34616/23.19.019

Language:

pol

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Oct 7, 2022

In our library since:

Apr 8, 2019

Number of object content hits:

2 208

Number of object content views in PDF format

2876

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102011

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information