Object

Title: Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym

Creator:

Kowalczyk, Rafał

Subject and Keywords:

own revenue   commune   authority   legal instrument   public fees  
dochody własne   gmina   władztwo   instrument prawny   opłaty publiczne

Abstract:

In the monograph Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym (Financial and legal instruments of shaping communes' non-tax own revenue of public and legal character), the author (on the principle of a negative catalogue) made a selection and legal analysis of all those incomes that are not included in the group of tax revenues, and at the same time (within the positive catalogue) determined which of those incomes meet the criteria for considering them as own revenue of a public nature. The impulse to undertake the analysis of this group of revenues was the lack of comprehensive legal studies concerning non-tax revenues of public communes. Meanwhile, even a preliminary analysis of the normative layer in the scope of this income leads to the conclusion that it is differentiated, not only due to its legal nature, but also due to the non-uniform and often incomplete legal regulation, which creates conditions for legal discourse. Therefore, the main task was to subject a comprehensive analysis of a selected income group, both in terms of normative construction, place in the income system of local government units, and above all (which in the author's opinion seems to be particularly important), an attempt was made to assess the scope of eligibility delegated to commune bodies in order to shape the construction of these incomes. Nevertheless, it was important to determine the existence and identification of other functions (apart from fiscal) performed by the revenues indicated in terms of the subject matter. The subjective scope of the conducted research covered the incomes of communes with regard to the commune's position in the structure of the local government, as well as (or maybe first of all) the complexity of the structure of the unit's own income. Since communes are the basic local government units with the longest history of functioning, combining it with the greatest diversity of their income has naturally created a ground for fruitful considerations. The internal structure of the work was based on two main parts of the study, the first of which was devoted to general issues of systematizing and synthetic value. Whereas the second part of the work was devoted to specified in the first part groups of income consisting of non-tax own income of a public nature, and the whole study was summarized with conclusions.  

W monografii Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym, autor (na zasadzie katalogu negatywnego), dokonał selekcji i analizy prawnej wszystkich tych dochodów, które nie są zaliczone do grupy dochodów podatkowych, a jednocześnie (w ramach katalogu pozytywnego) ustalił, które spełniają kryteria uznania ich za dochody własne o charakterze publicznoprawnym. Impulsem do podjęcia analizy tej grupy dochodów był brak kompleksowych opracowań prawniczych dotyczących innych niż podatkowe, dochodów publicznych gmin. Tymczasem nawet wstępna analiza warstwy normatywnej z zakresu tych dochodów prowadzi do wniosku, iż są zróżnicowane, nie tylko ze względu na charakter prawny, ale również na niejednolitą i często niepełną regulację prawną, co stwarza warunki do dyskursu prawniczego. Zasadniczym zadaniem stało się więc poddanie kompleksowej analizie wybranej grupy dochodów, zarówno pod kątem konstrukcji normatywnej, miejsca w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim (co w ocenie autora wydaje się być szczególnie istotne), podjęto próbę oceny zakresu uprawnień przekazanych organom gmin, w celu kształtowaniu konstrukcji tych dochodów. Niemniej istotną płaszczyzną rozważań okazało się ustalanie istnienia i zidentyfikowanie, innych funkcji (poza fiskalną), pełnionych przez wskazane przedmiotowo dochody. Zakres podmiotowy prowadzonych badań objął dochody gmin, a to ze względu na miejsce gminy w strukturze samorządu terytorialnego, jak również (a może przede wszystkim), złożoność struktury dochodów własnych tej jednostki. Ponieważ gminy są podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego, o najdłuższej historii funkcjonowania, to w połączeniu z największym zróżnicowaniem ich dochodów, w naturalny sposób stworzyło to płaszczyznę do owocnych rozważań. Wewnętrzna struktura pracy została oparta na dwóch zasadniczych częściach rozważań, z których pierwsza została poświęcona zagadnieniom ogólnym, posiadającym walor systematyzujący i syntetyczny. Natomiast druga część pracy, poświęcona została wyodrębnionym w pierwszej części grupom dochodów składających się na niepodatkowe dochody własne o charakterze publicznym, zaś całość rozważań została zwieńczona zakończeniem zawierającym wnioski.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ofiarski, Zbigniew. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94750   ISBN 978-83-66066-41-0

DOI:

10.34616/23.19.015

Language:

pol

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Rafał Kowalczyk

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2022

In our library since:

Mar 9, 2019

Number of object content hits:

7 664

Number of object content views in PDF format

10663

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101629

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information