Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Nowe zagrożenia paradygmatu administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego

Autor:

Lipowicz, Irena

Temat i słowa kluczowe:

niezależne organy kontroli ; domena administracji publiczne ; władza wykonawcza ; administracja publiczna ; trójpodział władz

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest ewolucji administracji publicznej, która w coraz większym stopniu mimo związania konstytucyjnego prawem zaczyna przejmować kompetencje pozostałych władz, i teoretycznej oceny tego procesu. Nie chodzi przy tym o obecne przypadki łamania konstytucji lub ustaw, które muszą być omówione odrębnie, chodzi o wskazanie, że nawet przy formalnym poszanowaniu trójpodziału władz mamy do czynienia z tak głębokimi zmianami, że przygotowały one obecny kryzys państwa prawnego. Kumulacja niekorzystnych procesów wskazuje na zagrożenie dotychczasowego paradygmatu administracji publicznej, a refleksja naukowa nie zawsze wystarczająco ujmowała dynamikę tych procesów. W pracy sformułowano wnioski dotyczące nowych kierunków badań przy stanowczym utrzymaniu ustrojowych podstaw trójpodziału władzy demokratycznego państwa prawnego. Wskazano także główne dysfunkcje w rozwoju polskiej administracji publicznej, które w połączeniu z brakiem reakcji ustawodawcy na zmiany technologiczne zasadniczo ograniczyły tak ważną dla legitymacji demokratycznej akceptację obywateli. W tym kontekście ukazano także zagadnienia luki informacyjnej i konsekwencji burzliwego rozwoju technologii informacyjnej.

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-66066-03-8

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 115)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Irena Lipowicz

Autor opisu:

TK