PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym

Autor:

Kowalczyk, Rafał

Temat i słowa kluczowe:

dochody własne ; gmina ; władztwo ; instrument prawny ; opłaty publiczne

Abstrakt:

W monografii Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym, autor (na zasadzie katalogu negatywnego), dokonał selekcji i analizy prawnej wszystkich tych dochodów, które nie są zaliczone do grupy dochodów podatkowych, a jednocześnie (w ramach katalogu pozytywnego) ustalił, które spełniają kryteria uznania ich za dochody własne o charakterze publicznoprawnym. Impulsem do podjęcia analizy tej grupy dochodów był brak kompleksowych opracowań prawniczych dotyczących innych niż podatkowe, dochodów publicznych gmin. Tymczasem nawet wstępna analiza warstwy normatywnej z zakresu tych dochodów prowadzi do wniosku, iż są zróżnicowane, nie tylko ze względu na charakter prawny, ale również na niejednolitą i często niepełną regulację prawną, co stwarza warunki do dyskursu prawniczego. Zasadniczym zadaniem stało się więc poddanie kompleksowej analizie wybranej grupy dochodów, zarówno pod kątem konstrukcji normatywnej, miejsca w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim (co w ocenie autora wydaje się być szczególnie istotne), podjęto próbę oceny zakresu uprawnień przekazanych organom gmin, w celu kształtowaniu konstrukcji tych dochodów. Niemniej istotną płaszczyzną rozważań okazało się ustalanie istnienia i zidentyfikowanie, innych funkcji (poza fiskalną), pełnionych przez wskazane przedmiotowo dochody. Zakres podmiotowy prowadzonych badań objął dochody gmin, a to ze względu na miejsce gminy w strukturze samorządu terytorialnego, jak również (a może przede wszystkim), złożoność struktury dochodów własnych tej jednostki. Ponieważ gminy są podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego, o najdłuższej historii funkcjonowania, to w połączeniu z największym zróżnicowaniem ich dochodów, w naturalny sposób stworzyło to płaszczyznę do owocnych rozważań. Wewnętrzna struktura pracy została oparta na dwóch zasadniczych częściach rozważań, z których pierwsza została poświęcona zagadnieniom ogólnym, posiadającym walor systematyzujący i syntetyczny. Natomiast druga część pracy, poświęcona została wyodrębnionym w pierwszej części grupom dochodów składających się na niepodatkowe dochody własne o charakterze publicznym, zaś całość rozważań została zwieńczona zakończeniem zawierającym wnioski.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Ofiarski, Zbigniew. Rec.

Data wydania:

2019

Identyfikator:

ISBN 978-83-66066-41-0

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Rafał Kowalczyk

Autor opisu:

TK